2011 Birželio 30

Elektromobilis važiavimui bet kur ir bet kada

veidas.lt

"Opel" nuotr.
Pirmieji serijiniai „Ampera“ modeliai mus pasieks dar ðiø metø pabaigoje.

„Ampera“ ratus visuomet suka elektra. Unikali 16 kW lièio jonø baterija krauna 111 kW/150 AG elektriná agregatà, su kuriuo galima nuvaþiuoti 40–80 km neterðiant gamtos në gramu anglies dvideginio (priklausomai nuo vietovës, vairavimo stiliaus ir temperatûros). Remiantis „ECE R101“ reglamentu, kuris apskaièiuoja degalø sànaudas ir CO2 tarðà, „Ampera“ reikia maþiau nei 1,6 l/100 km degalø, o á aplinkà iðmetama maþiau kaip 40 g/km CO2 (preliminarûs duomenys).

Kelyje „Ampera“ automobilio „Voltec“ elektrinis agregatas užtikrina gyvybingà ir neprilygstamà vairavimà. Akimirksniu iðvystantis 370 Nm sukamàjá momentà, automobilis iki 100 km/h ásibëgëja per apytiksliai 9 sekundes ir pasiekia maksimalø 161 km/h greitá. Naudodama elektriná vaþiavimo reþimà, „Ampera“ praktiðkai neskleidþia jokio garso, o važiuojant padidinto atstumo režimu, triukšmas, vibracijos ir švilpesiai yra stipriai sumažinti.

Iðmanios ir praktiðkos „Ampera“ padidinto atstumo funkcijos dëka, vairuotojai galës bûti ramûs, nes jie niekada neatsidurs ðalikelëje su išsikrovusia baterija. „Ampera“ modelis suteikia visus gamtai draugiškus aspektus, gyvybingà elektrinio vaþiavimo reþimà, neturintá në vieno trûkumo.

Nepriklausomi tyrimai parodë, jog „Ampera“ leistinas vaþiavimo atstumas su gamtos neterðianèiu elektros agregatu ne tik atitinka 80 proc. europieèiø vairuotojø poreikiø, bet ir benzininio variklio dëka suteikia galimybæ vaþiavimo atstumà padidinti iki 500 km. Toks vaþiavimo reþimas ásijungia automatiškai, kai elektrinë baterija iðsikrauna. Be to, ðis reþimas padeda generuoti elektrà ir taip ákrauti baterijà ið naujo. „Ampera“ dizainas yra lygiai toks pat unikalus ir áspûdingas, kaip ir revoliucinis „Voltec“ elektrinis agregatas. Aerodinamiškai efektyvi automobilio iðvaizda atitinka vidaus salono nuotaikà, kur áprastus mygtukus ir jungiklius pakeitë aukðtos raiðkos spalvotas lietimui jautrus funkcionalus ekranas.

Be viso to, automobilis dar ir praktiðkas. Penkiø durø këbulas garantuoja patogø sëdëjimà keturiems suaugusiems asmenims, 310 litrø bagaþinæ, o sulankstomos galinës sëdynës dar labiau prapleèia erdvæ bagaþui. „Ampera“, kuri prekybos salonuose pasirodys ðiø metø gale, atspindi „Opel“ tradicijas – pasiûlyti inovatyvias technologijas uþ realià kainà. Kaip ir visa „Opel“ produkcija, „Ampera“ turës garantijà visam automobilio naudojimo laikui  (iki 160 tûkst. km ridos; Vokietijoje ir Didþiojoje Britanijoje) bei aðtuoniø metø (160 tûkst. km) baterijø sistemos garantijà.

Rekomenduojama „Ampera“ kaina Europos rinkose bus 42 900 eurø (148 125Lt). Kaina nurodyta su PVM, taèiau dël skirtingø árangos komplektø, skirtingose rinkose kainos gali skirtis. Lyginant su kitais automobiliø gamintojais, aiðki „Opel“ kainodara eliminuoja neaiðkumo faktoriø, nes visos kainos visada nurodomos áskaièius PVM uþ automobilá ir baterijà.

„Opel Ampera“ sulaukia daug entuziazmo ir gero ávertinimo. Jau dabar þiniasklaida ir visuomenë „Opel Ampera“ pripaþino nugalëtoju daugelyje nominacijø. „Opel“ elektromobilis taip pat suvienijo daug europieèiø virtualiame „ePioneer“ tinkle. Ðie þmonës yra potencialûs klientai. Jiems pirmiesiems teko galimybë iðbandyti „Ampera“. Jie gauna iðskirtinæ informacijà ir paslaugà, bei daugelá kitø privilegijø. Daugiau nei 5000 nariø prisijungë prie „ePioneer“ bendruomenës www.opel-ampera.com tinklalapyje. „Opel“ tikisi, kad 2012 m. bus parduota 10 000 „Ampera“ elektromobiliø.

„Kitaip nei áprasti automobiliai, „Opel Ampera“ gali tapti vieninteliu automobiliu, kurio jums reikia“, – sako Alainas Visseris, „Opel“ pardavimø, rinkodaros ir techninës prieþiûros viceprezidentas. „Ðis elektromobilis turi viskà: revoliuciná variklá, modernø dizaino stiliø, tobulà saugumà, aukðtos kokybës medþiagas bei lengvai perprantamà maðinos valdymà. Visa tai jungia ir vainikuoja nepakartojama vairavimo dinamika“. „Ampera“ tikrai nëra vien tik nuostabus modernios technikos stebuklas su puikia gamtosaugos verte. Pasak A. Visserio, „Šis automobilis vizijas paverèia realybe, „Opel“ prekinio þenklo filosofijà bei vertybes interpretuoja pažangiai ir naujoviškai.  „Ampera“ atspindi kompanijos draugiðkumà gamtai, pozityvumà, futuristiná ir kûrybiðkà mastymà, kuris padës áveikti ateities iððûkius“.

„Ampera“ yra „Opel“ elektromobiliø programos pradininkë. Šioje programoje numatyti maži, tik elektra varomi automobiliukai miestui. Taip pat vandeniliu varomi automobiliai, patys sau generuojantys elektros energijà.

Revoliucinis „Voltec“ elektros agregato sistema

Elektros variklis slepiasi po gaubtu kartu su benzininiu varikliu. Elektrinæ pavaros sistemà sudaro elektrinis variklis, elektros generatorius ir pavaros kompleksas. Jis pagerina bendrà efektyvumà mažindamas elektrinio agregato apsukø skaièiø. Atvirkðèiai nei áprasti varikliai, ðis neturi pavarø laipsniø. Kai elektros baterija išsikrauna iki nustatytos minimalaus ribos, ásijungia generatorius, nes tuo metu baterijà pradeda krauti 1,4 l, 63 kW/86 AG itin efektyvus benzininis variklis.

„Opel” specialistø manymu, 90 proc. viso vairavimo laiko vairuotojai naudosis vienu ið dviejø pagrindiniø reþimø – „Normal“ arba „Sport“. „Sport” reþimas padidina akceleratoriaus pedalo jautrumà. Du papildomi vairavimo režimai naudingesni kitose situacijose. Kalnø reþimas („Mountain”) garantuoja pakankamà energijos tiekimà vaþiuojant kalvotose vietovëse. Energijos taupymo režimas („Hold-charge) išsaugo baterijos energijos likuèius ájungdamas benzininá variklá. Tai labai naudinga funkcija, padedanti išnaudoti visas teigiamas „Ampera” elektromobilio puses ir panaudoti elektros energijà zonose, kur neleidþiama automobiliø tarša, pavyzdžiui, gyvenamuose rajonuose ar miesto centre.

Unikalios T formos, 198 kg, 16 kW baterija átaisyta centrinëje automobilio dalyje ir apsaugota nuo susidûrimø itin tvirtais „Martensite“ strypais. Ðià baterijà sudaro 288 prizmës formos lièio-jonø dalys. Tai leidþia jà suderinti puikiam darbui ir ji laiko ilgai. Unikalios gamybos baterija ðildoma ar auðinama skysèiu. Tai kol kas vienintelë ðios srities serijinës gamybos technologija, kuri gali bûti ðildoma ar ðaldoma. Didžiausias baterijos sukûrimo nuopelnas atitenka „Opel” Europos alternatyviosios varomosios jëgos centrui, esanèiam Mainz-Kastel miestelyje netoli Ruselsheimo.

„Ampera“ – itin lengvai ákraunama ðeðiø metrø ilgio ákrovimo laidu, árengtu bagaþinëje. Baterijà galima ákrauti áprastoje 230 V/16 A srovës rozetëje, per apytiksliai 4 valandas. Be to, galima užprogramuoti krovimo laikà, taip iðnaudojant pigesnius energijos (naktinius) tarifus.

Iðorës ir vidaus dizainas. Audrinanèiai nuostabi iðvaizda

Aptakus, išvaizdus ir išraiškingas. „Opel” suderino skulptûriná meniðkumà ir vokiðkà kokybæ bei aukðèiausio ávertinimo sulaukusá „Ampera” dizainà perkëlë á elektromobiliø segmentà. Puikiai iðbalansuotos automobilio proporcijos suderintos su þemesniu, plaèiu këbulu. Tai suteikia „Ampera” modeliui dinamiðkà, á ateitá orientuotà iðvaizdà. Në vienas elektromobilis anksèiau taip gerai neatrodë!

Bumerango formos žibintai – naujasis „Opel” akcentas, kaip ir iškiliosios priekinës grotelës. Tai iðskirtiniai „Ampera” modelio bruožai. Kiekviena šio revoliucinio modelio dalelytë buvo iðanalizuota ir sukurta siekiant iðgauti geriausià efektyvumà. „Ampera” – vienas ið aerodinamiðkiausiø, efektyviausiø energijos atþvilgiu automobiliø rinkoje. „Ampera” salono vidus atspindi novatoriðkà varomosios jëgos prigimtá.

Du dideli aukðtos raiðkos ekranai dar syká pabrëþia „Ampera” unikalumà visø „Opel” produktø grupëje. Vietoj áprasto prietaisø skydelio ir jungikliø yra árengtas informacinis centras vairuotojui („Driver Information Center” – DIC) – grafinis ekranas. DIC valdomas centre átaisytu spalvotu, lietimui jautriu ekranu, kuriame galima reguliuoti begalæ informaciniø ir pramoginiø sistemø: navigacijos, klimato kontrolës, ákrovimo ir galios sistemas.

Be degalø sànaudø ir kitø parametrø, DIC ekrane yra matomas aukðtyn ar žemyn judantis rutuliukas, kuris keièia spalvà priklausomai nuo automobilio greièio, akceleracijos ir stabdymo. Kai jis bûna centre, reiškia, kad tuo metu važiuojant sunaudojama mažiausiai  energijos.

„Ampera” salonas turi visus kompaktinio automobilio pranaðumus – penkeriø durø këbulà, patogø sëdëjimà keturiems suaugusiems. Nulenkiamos galinës sëdynës prapleèia bagaþo erdvës tûrá nuo 310 iki 1005 litrø. Baterija árengta apatinëje këbulo dalyje, tad netrukdo nulenkti sëdyniø atkaltes.

Papildoma áranga: moderniausi technologiniai pasiûlymai

Be visose versijose motuojamos klimato kontrolës ir radijo su valdymu ant vairaraèio, papildomai galima uþsisakyti aukðèiausios kokybës garso sistemà „Bose” ir navigacinæ sistemà. „Bose” energijà taupanti garso sistema turi nepakartojamà garsà, tuo paèiu metu naudojanti 50 proc. mažiau energijos nei kitos garso sistemos. Informacinë ir pramoginë sistema automobilyje turi 6 garsiakalbius, stiprintuvà, 60 GB kietàjá diskà, leidþiantá ákrauti net 30 GB muzikiniø kûriniø, palydovinæ navigacijos sistemà su realaus laiko funkcija, su valdymo áranga ant vairaraèio, balso atpaþinimo funkcija ir „Bluetooth” laisvø rankø telefono sàsaja.

Elektrinis salono šildymas ir oro kondicionavimo sistema, áskaitant ir priekines ðildomas sëdynes, garantuoja vidaus komfortà ávairiausiomis sàlygomis. Trys klimato reþimai: „Fan only”, „Eco” ir „Comfort” leidžia pasirinkti tinkamà reþimà pasirinktai kelionei ir degalø taupymui.

Pakaba sukurta atsiþvelgiant á europieèiø poreikius

„Ampera” atrodo lyg tvirtas sportinis sedanas. „Opel” inžinieriai Ruselsheime pasistengë, kad automobilio vaþiuoklë atitiktø áþvalgiausiø vairuotojø norus. Automobilio priekyje montuojama „McPherson” pakaba su aliuminio apatine reguliuojama atrama ir hidrauline ávore. Gale – pusiau nepriklausoma pakaba. Elektrinio vairo stiprintuvo sistemà sudaro aukðtos kokybës ZF komponentai. Ji turi dvigubus dantraèius – vieni jø skirti vairo sistemos valdymui, kiti talkina posûkiuose. Moderni stabdymo sistema maksimaliai panaudoja stabdymo metu generuojamà jëgà. Vairuotojui nuspaudus stabdþio pedalà elektrinis variklis pradeda ákrauti baterijà.

Maksimali pasyviojo saugumo áranga

„Ampera” këbulo struktûra garantuoja nepakartojamà atsparumà ir tvirtumà smûgiams. Apie 80 proc. këbulo konstruojama ið tvirto, labai tvirto ir itin tvirto plieno, tad avarijos atveju garantuojamas maksimalus saugumas.

Kuriant „Ampera” atlikta daugiau nei 50 ávairiø susidûrimø saugos bandymø. Automobilis buvo iðbandomas smûgiuojant ávairiu kampu, greièiu, priekiu, galu, ðonu ir apsiverèiant. Nemaþai bandyta ir su lièio jonø baterija. Áskaitant drëgnà orà ðlapiame kelyje ar esant potvyniui. Kritiniais atvejais baterija gelbëjimø tarnybø gali bûti lengvai atjungiama.

„Ampera” elektromobiliai bus surenkami „General Motors” Detroite (JAV) ámonëje „Hamtramck”. Baterijos bus gaminamos „General Motors” priklausanèioje baterijø gamykloje Brownstowne, ðalia Detroito. Tai pirmoji tokia gamykla JAV, pastatyta vieno ið automobiliø gamintojo.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (3)

 1. As As rašo:

  Nenorit susitvarkyt su lietuviškais rašmenimis? Jau tada geriau būtų parašyta “šveplai” nei su perkreiptais simboliais :|

 2. Kristina Kristina rašo:

  Aplinkosaugininkų ir vairuotojų bendru sutarimu, buvo nuspręsta, sužymėti leidžiamas trasas, kur yra leidžiama važinėti automobiliais gamtoje.
  Šis projektas „Visais ratais už gamtą“ yra puiki galimybė kiekvienam vairuotojui saugiai važinėti miškuose , nekenkiant gamtai, o taip ir sau pačiam.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...