2017 Liepos 12

Mailis Reps

Mokykloje gali ir turi būti įdomu

veidas.lt

Geriausi Europoje pagal gebėjimus gamtos mokslų srityje, antri pagal matematinį raštingumą, treti pagal skaitymo gebėjimus. Tokių Estijos penkiolikmečių rezultatų Tarptautinio moksleivių vertinimo (PISA) tyrime galime pavydėti. Arba galime iš estų mokytis. „Veidas“ su Estijos švietimo ir mokslo ministre Mailis Reps bando aiškintis, kokiomis priemonėmis taip pakilo Estijos vaikų gebėjimai.

Aušra LĖKA

– Juokais galima sakyti, kad klausimo užtektų ir vieno – kaip jums tai pavyko?

– Taip, mes didžiuojamės Estijos rezultatais naujausiuose PISA tyrimuose. Estija juose dalyvauja nuo 2006 m., ir mūsų moksleiviai nuosekliai demonstruoja gerus rezultatus. Vertiname šią mūsų sėkmę, bet ne tik kaip garbę – ir kaip grįžtamąjį ryšį tolesniam darbui, padedant mūsų vaikams mokytis ir geriausiais įmanomais būdais parengiant juos suaugusiųjų gyvenimo iššūkiams.

Puikūs mūsų penkiolikmečių moksleivių gebėjimai yra subalansuotos ir nuolat tobulinamos švietimo sistemos rezultatas. Tai rodo, kad mūsų mokytojai ir mokyklos atlieka didelį darbą, ir reiškia, kad priėmėme teisingus sprendimus vystydami švietimo sistemą, nes, kaip žinome, pokyčių šioje srityje poveikis pamatomas po dešimties–penkiolikos metų.

– Išskirtinai didelės Estijos moksleivių dalies gebėjimai įvertinti kaip geri ir labai geri. Kaip jums pavyksta to pasiekti, jei Estijos švietimo principas – vienodai kokybiškas išsilavinimas visiems?

– To pasiekti mums pavyko pakeitus mokymo procesą – susikoncentravus į kiekvieną moksleivį. Mes laikomės principo, kad kiekvienam moksleiviui privalo būti suteikta tokia pagalba, kokios jam reikia: vienokia tiems, kurie lėčiau atlieka užduotis, kitokia tiems, kuriems mokslas sekasi lengvai.

Beje, Estijoje mokyklos remiamos ne tik per mokymo procesą, bet ir visais įmanomais būdais: nuo popamokinės veiklos ir laisvalaikio prieinamumo didinimo iki nemokamų pietų mokykloje ir pagalbos vaikams, turintiems negalią. Nors Estija nėra turtingiausia tarp Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių, mums pavyko efektyviai veikti su vidutiniais ištekliais: skurdo rizikos grupės šeimos gauna finansinę paramą, kad parengtų vaikus mokyklai, vaikų darželiai tokių šeimų vaikams yra nemokami. Estijos švietimo sistemos esmė – pasiūlyti visiems lygias švietimo galimybes, ir mes nuolat dirbame, kad tokios būtų suteiktos visiems.

– Ar tai reiškia, kad Estijoje nėra mokyklų, kurios moksleivius atsirenka, rengia „stojamuosius“ egzaminus?

– Estijoje vadovaujamės mokyklų autonomijos politika, o tai reiškia, kad kiekviena mokykla gali turėti savo priėmimo kriterijus. Yra kelios gimnazijos, į kurias norint patekti reikia laikyti testus, kelios atsirenka moksleivius pagal jų pagrindinės mokyklos baigimo egzaminų rezultatus.

– Koks buvo mokymo programų pakeitimo 2010 m. tikslas ir esmė? Ar keisdami jas labiau orientuojatės į tai, kad vaikai kuo geriau išmoktų Estijos istoriją, literatūrą, ar į globalų kontekstą?

– 2010 m. atnaujinome mokymo programas siekdami mokymo standartą suderinti su šiuolaikinio švietimo poreikiais ir suteikti moksleiviams kompetencijų, leidžiančių jiems dalyvauti visą gyvenimą trunkančiame mokyme ir sėkmingai veikti pasirinktoje srityje. Orientavomės į esminius gebėjimus, apibrėžtus Europos Parlamento: gimtosios kalbos mokėjimą, užsienio kalbos įgūdžius, matematikos srities kompetenciją, mokslo ir technologijų žinių pagrindus, iniciatyvos ir verslumo lavinimą, kultūrinį sąmoningumą ir saviraiškos įgūdžius.

Visų šių kompetencijų visapusiško mokymo principas yra tarpdisciplininis požiūris, leidžiantis tarpusavyje susieti atskiras disciplinas per tų pačių temų mokymąsi. Estų kalba, Estijos istorija ir kultūra yra neabejotinai svarbios mokymosi disciplinos, tačiau jos nėra mokymo programos šerdis – mokymo integralumo principai įpareigoja visų disciplinų mokyti remiantis tarpdisciplininiu pagrindu.

Kokie rodikliai analizuojami nuo pernai privalomame mokyklų vidiniame vertinime?

– Bendras vidinio vertinimo tikslas yra remti moksleivių ugdymo tęstinumą ir nuolatinį tobulėjimą. Švietimo kokybė ir būdai, kaip tai įvertinti, visada buvo diskusijų tema, tad siekdami garantuoti švietimo kokybę turime orientuotis į visuomenės demokratizacijos procesus, švietimo paradigmos kaitą, kitų ES šalių patirtį ir grįžtamąjį ryšį, kurį gauname iš aktyvaus dalyvavimo tarptautiniuose švietimo būklės tyrimuose. Šie rodikliai tapo privalomi siekiant užtikrinti švietimo efektyvumą ir vaikų saugumą bet kokio tipo mokyklose.

Ikimokyklinio ugdymo srityje vertinama, ar dažnai mokymo procese naudojamos skaitmeninės priemonės, koks moksleivių ir mokytojų bei mokyklos personalo skaičiaus santykis, papildomus mokymus baigusių pedagogų ar kito personalo dalis ir kt.

Pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje, be analogiškų dalykų kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, vertinamas moksleivių požiūris į mokyklą, pavyzdžiui, aštuntokų ir vienuoliktokų pasitenkinimas mokykla, aiškinamasi, kokia dalis aštuntokų mokykloje yra patyrę patyčių. Taip pat vertinama, kokia dalis moksleivių be priežasties praleidinėja pamokas, kiek procentų dalyvauja popamokiniuose užsiėmimuose, kokia dalis palieka švietimo sistemą įgiję pagrindinį išsilavinimą.

O egzaminų sistemos veiksmingumą bei tendencijas padeda įvertinti pagrindinės mokyklos ir valstybinių egzaminų rezultatai ir jų palyginimas su tos disciplinos pažymiais.

Kitas bendras pagrindinei ir vidurinei mokyklai rodiklis – kiek vienam moksleiviui tenka ploto įvairioms veikloms. Vidurinėms mokyk-loms taip pat svarbu išmatuoti mokyklos indėlį į moksleivių rezultatus.

Kaip praktiškai pasireiškia iniciatyva „Huvitav Kool“ („Įdomi mokykla“)?

– „Huvitav Kool“, kurią inicijavome prieš beveik ketverius metus, išaugo į mokyklų bend-ruomenių, kartu dirbančių, kad mokymasis būtų įdomus moksleiviams, mokytojams, tėvams ir visiems kitiems bendruomenės nariams, judėjimą. Tikslas – sukurti motyvaciją, norą ir gebėjimus mokytis visą gyvenimą. Tai nereiškia, kad mokymasis turėtų būti tik linksmybės ir džiaugsmas, – tam būtinos intelektinės pastangos. Tačiau mokykla turėtų skatinti kūrybiškumą, taikyti naujus mokymo metodus ir technologijas, pasiūlyti platų galimybių pasirinkimą, kad kiekvienam mokiniui būtų suteikta kuo geresnė parama mokytis.

Estijos mokyklos turi daug savarankiškumo ir laisvės, nes mes pasitikime jomis ir tikime, kad jos priims geriausius sprendimus, atsižvelgdamos į vietos sąlygas. Taigi norėdami paskatinti norimus pokyčius turėjome pasiųsti aiškią bendrą valstybės ir visuomenės žinutę, kad eiti į mokyklą gali ir turi būti įdomu, kad svarbu puoselėti moksleivio prigimtinį smalsumą, kad mokyklos turi būti kūrybingos.

Kaip tai atrodo praktiškai? Surengėme daug nacionalinių ir regioninių renginių, kuriuose mokytojai, mokyklų direktoriai, tėvai, moksleiviai, įvairių sričių specialistai diskutavo šiais klausimais ir susitarė dėl pokyčių bendrų planų. Taip pat organizavome daugybę renginių ir parėmėme projektus, kuriuose mokyklos ir pelno nesiekiančios švietimo įstaigos dalijosi geriausia švietimo naujovių patirtimi ir rado naujų bendradarbiavimo galimybių. Kitas svarbus dalykas buvo komunikacija – išleidome ir visoje Estijoje platinome šimtus gerųjų pavyzdžių ir sėkmės istorijų iš įdomių mokyklų.

Mūsų vaidmuo buvo inicijuoti bei skatinti diskusijas ir bendradarbiavimą. Tai padėjo „Huvitav Kool“ iškopti į tokį lygį, kai mokyk-los, tėvai ir kitos suinteresuotosios šalys dabar aktyviau įgyvendina mokymosi ir mokymo modernizavimo pokyčius.

– Kaip skatinate moksleivius rinktis tas studijų programas, kurios rengia reikalingiausias Estijai profesijas?

– Švietimo sistemą priartinti prie besivystančios visuomenės poreikių ir darbo rinkos lūkesčių buvo vienas mūsų švietimo politikos prioritetų. Mes turime specialią prognozavimo sistemą OSKA, padedančią rinkti duomenis apie pagrindines kompetencijas, kurių reikia norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką, ir pateikiančią rekomendacijas, kad galėtume tam pritaikyti mokymo programas ir parengti jaunimą jų darbinei veiklai geriausiu būdu, kokį tik gali suteikti švietimas. Informacija apie esamą padėtį rinkoje ir jos prognozes padeda jaunuoliams aiškiai suvokti perspektyvas ir būti labiau užtikrintiems dėl savo ateities. Duomenų bazė padeda priimti sąmoningą pasirinkimą dėl studijų ar nuspręsti įgyti papildomą išsilavinimą, ir mes tikimės, kad žmonių be kvalifikacijos ar su darbo rinkoje nereikalingais įgūdžiais gerokai sumažės. Kasmet OSKA pateikia ataskaitas apie penkis ekonomikos sektorius, ir per kelerius metus turėsime išsamų situacijos darbo rinkoje vaizdą – apie poreikius, pokyčius ir tendencijas.

Be prognozavimo sistemos, dar siūlome praktinio verslumo ugdymo galimybes visų lygių mokyklų – pagrindinių, vidurinių, profesinių – moksleiviams. Visa mokymo medžiaga parengta kartu su įvairiais verslininkais, vietos bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis. Tokį mokymą remia verslumo tinklas, kuris padeda surinkti ir dalytis gerąja Estijos ir viso pasaulio patirtimi, ją panaudoti vietos sąlygomis.

Taip pat investuojame į profesinio išsilavinimo skatinimą, siekdami pagerinti jo reputaciją ir pakeisti visuomenės požiūrį, nes dabar ji nepakankamai vertina profesines studijas. Tikslas – gerinti profesinio mokymo įvaizdį, kad šis mokymas taptų populiaresnis tarp mokyklų absolventų ir suaugusiųjų.

Švietimo sistema privalo suteikti moksleiviams gebėjimų, reikalingų jų būsimam darbui, todėl ne tik nuolat atnaujiname savo mokymo sistemą, bet ir aktyviai skatiname pameistrystės sistemą, kai švietimo įstaigoje gautos žinios papildomos ir įtvirtinamos praktiniais įgūdžiais, išmoktais realiomis sąlygomis ir vadovaujant tos srities profesionalams.

– Ar mokytojo profesija Estijoje – prestižinė? Kaip skatinate ją rinktis geriausiuosius? Ar yra reikalavimas mokytojui turėti specialų pedagoginį išsilavinimą?

– Deja, Estijoje mokytojo profesija nėra pakankamai patraukli, o jaunų specialistų proporcija tarp mokytojų maža. Kad tai pakeistume, pastaraisiais metais susikoncentravome į mokytojo profesijos ir jos vertės, mokytojų profesinio tobulėjimo kėlimą ir šio darbo vertą atlyginimą. Pavyzdžiui, modernizavome mokytojo profesijos reguliavimo taisykles, sukūrėme naujus mokytojų kompetencijos modelius. Per pastaruosius penkerius metus vidutinį mokytojų atlyginimą padidinome beveik 50 proc. Mūsų tikslas – pakelti jį iki Estijos specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, vidutinio atlyginimo lygio, kad darbas mokykloje taptų patrauklus patiems geriausiems.

Reikalavimai norint tapti mokytoju Estijoje dideli – privaloma turėti magistro laipsnį ir pedagoginį išsilavinimą. Šią aukštą kartelę planuojame išlaikyti, kad užtikrintume mokyklose gerą mokymo ir mokymosi kokybę. Talino ir Tartu universitetai atsakingi už mokytojų rengimą, ir mes dirbame kartu siekdami, kad mokytojų rengimo programas padarytume kuo patrauklesnes.

– Kur mokytojas atsiduria pagal atlyginimų hierarchiją, palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu?

– Kaip minėjau, pedagogų vidutinis darbo užmokestis didėja ir dabar jau viršija atlyginimų Estijoje vidurkį. Šiais metais Estijos pedagogų darbo užmokestis padidės du kartus – apie 5 proc. nuo sausio ir tiek pat nuo rugsėjo 1 dienos. Jį planuojame ir toliau didinti.

– Kokią dalį BVP skiriate švietimui?

– 2015 m. Estija švietimui išleido 6,1 proc. BVP. Procentas nėra fiksuotas, vyriausybė kasmet priima sprendimą dėl išlaidų. Estijos švietimo rezultatai iki šiol rodo, kad švietimas gauna pakankamai lėšų, nors, žinoma, stengiamės finansavimą kiek įmanoma didinti.

– Kas dabar jūsų darbotvarkėje bendrojo lavinimo klausimais – kokias naujoves planuojate?

– Šioje srityje nėra suplanuota kokių didelių naujovių. Mūsų švietimo sistema rodo stabilius rezultatus, todėl orientuojamės į tai, kaip tai remti ir tobulinti mažais žingsneliais. Nuo 2010 m. ėmėmės pertvarkyti mokyklų tinklą, kad, atsižvelgdami į dabartinę ir prognozuojamą demografinę padėtį, užtikrintume vienodą kokybiško išsilavinimo prieinamumą. Šiuo metu kuriame nacionalinių gimnazijų, teikiančių išskirtinai aukštesnį vidurinį išsilavinimą, sistemą, tokių bus bent po vieną kiekvienoje iš penkiolikos Estijos apskričių.

Estijoje egzistuoja dviejų tipų vidurinis išsilavinimas: bendrasis ir profesinis. Profesinio vidurinio išsilavinimo mokyklos suteikia lygiavertį bendrąjį išsilavinimą kaip ir vidurinės mokyklos, vadinasi, moksleivis tuo pačiu metu įgyja ir vidurinį, ir profesinį išsilavinimą. Abiejų tipų vidurinio ugdymo tikslas – suteikti moksleiviams visas sąlygas gauti kokybišką išsilavinimą ir padėti įgyti įgūdžių, žinių bei vertybių, kurių jiems reikia norint sėkmingai tęsti studijas aukštojo ar profesinio mokymo įstaigose.

– Estija per ateinantį pusmetį pirmininkaudama ES Tarybai paskelbė sieksianti supaprastinti ES mokslinių tyrimų finansavimo sistemą. Ar ketinate Europos lygmeniu imtis dar kokių švietimo iniciatyvų?

– Švietimo srityje mūsų prioritetas yra sutelkti dėmesį į švietimo modernizavimą. Visi matome, kad mokymo ir mokymosi vaidmuo keičiasi ir kad tradiciniai švietimo metodai nėra pakankamai patrauklūs besimokantiesiems. Norime su kitomis ES valstybėmis narėmis aptarti šiuos naujus poreikius visose švietimo srityse ir rasti geriausios patirties bei naujų sprendimų visos ES mastu.

Kitas svarbus dalykas – švietimo ir darbo rinkos ryšys. Esame įsitikinę, kad aukštojo mokslo institucijos ir profesinio rengimo mokyklos turi geriau reaguoti į besimokančiųjų poreikius, gebėjimus ir besikeičiančią darbo rinkos prigimtį. Mums būtina turėti geresnę duomenų bazę, kad galėtume žinoti, kokių gebėjimų reikia darbo rinkai, o tai suteiktų daugiau galimybių įsidarbinti. Estijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu kelsime klausimus, kaip gerinti tokių duomenų surinkimą ir jų analizę.

Be to, tęsime „Europass“ tobulinimą, kurio tikslas – informaciją apie darbo rinkoje reikalingus įgūdžius, kvalifikacijas ir mokymosi galimybes Europoje padaryti labiau prieinamą.

Švietimo ir mokslo ministerija taip pat yra atsakinga už jaunimo sritį. Čia diskusijose dėmesį sutelksime į naują ES jaunimo strategiją, ir norime įtraukti į diskusijas kiek įmanoma daugiau jaunų žmonių. Norėtume įtvirtinti jaunimo sumanaus darbo sąvoką ir koncepciją, tikėdamiesi, kad požiūris į skaitmenines priemones ir sprendimus taps pažangesnis.

Mes taip pat siekiame stiprinti jaunimo savanorystę, kuri yra vienas iš Europos jaunimo reikalų kertinių akmenų. Netrukus su kitomis ES valstybėmis narėmis aptarsime neseniai įsteigto Europos solidarumo korpuso iniciatyvas.

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (25)

 1. Apsaugos paskolos pasiūlymas Apsaugos paskolos pasiūlymas rašo:

  trumpalaikė paskola

  Gaukite paskolą nuo 5 000 EUR iki 10 000 000 EUR, o norma – 3% per metus
  trukmė nuo 1 iki 30 metų. Sunkūs ir patikimi saugumo pasiūlymai.
  El. Paštas: tmarjan24@gmail.com
  Whatsapp: +38651390291

 2. Clara Clara rašo:

  In instruction, our need is to concentrate on modernizing training. We as a whole observe that the job of instructing and learning is changing and that conventional instructive strategies are not alluring to students.
  https://www.assignmentcamp.co.uk/

 3. Dobson Scott Dobson Scott rašo:

  Hi am Dobson, privatus skolintojas. Kaip paskolos skolintojas, siūlome paskolas, kurių palūkanų norma yra 2% per metus ir nuo 10 000,00 iki 500 000,00 ir 10 000,00 iki 500 000,00 EUR. Yra 100% garantuotų ir neužtikrintų paskolų. Mes garantavome finansines paslaugas daugeliui klientų visame pasaulyje. Su mūsų lanksčiais paskolų paketais, paskolos gali būti tvarkomos ir pinigai pervedami skolininkui per 2 dienas. Mes dirbame aiškiai ir suprantamai ir siūlome įvairias paskolas suinteresuotiems klientams, įmonėms, asmenims ir nekilnojamojo turto investuotojams. Susisiekite su mumis el. Paštu: dobsonquickloan@gmail.com

 4. Blake Marlon Blake Marlon rašo:

  I’m almost certain that I’m dyscalculic. I detested maths at school on the grounds that regardless of how I attempted I never found the solutions right or comprehended why they weren’t right. The main piece I delighted in was the point at which we did sheets that had entireties on where the appropriate responses identified with a specific letter and at the base, you utilized the numbers and changed over them to letters to make a joke. http://www.assignmentdoer.com/do-my-college-homework

 5. Niko Kovac Niko Kovac rašo:

  We should give charity to these schools as much as we can afford to give and it would be a proud moment for our company https://cheapessaywriter.com to give charity to these schools. We have been a working actively when it comes to encouraging these charitable schools and we appeal to our colleagues to give more charity. We all would love to see schools and progress in our specific countries.

 6. Writer Writer rašo:

  Having an assignment due tomorrow and understand you can’t do it yourself? But you’re afraid of delegating your paper to some scam services as well? Why not check https://scamfighter.net/review/edubirdie.com on Scamfighter.net

 7. Norma Garnica Norma Garnica rašo:

  When writing a dissertation, it is vital that your research topic is something you find engaging and meaningful -perhaps an issue that fits with your career aspirations and is important to the wider academic community https://topdissertations.com/.

 8. Riley Hammond Riley Hammond rašo:

  High college is what you’re making of it. It is able to absolutely be amusing if you get concerned in golf equipment, sports or just attend video games. The workload is possible, honestly its not too horrific. The majority are a piece greater mature and open, however of course there’ll still be youngsters that are not too. https://www.assignmentsquare.co.uk/

 9. Shnatel Foster Shnatel Foster rašo:

  Kaip aš sugebėjau išsaugoti savo santuoką.
  Esu vedęs ir 35 metų amžiaus esu iš Monako. Aš vedęs 7 metus su savo vyru Kennedy, mes turime 2 vaikus. Mano santuoka su vyru visada buvo nuostabi, kol trečioji šalis nepateko į niekur. Viskas prasidėjo, kai aš pradėjau stebėti artumą tarp Jonathano ir jo vadinamojo sekretoriaus. Aš net kreipiausi į jį dėl sekretoriaus ir jis sako, kad jie tik draugai. Aš žinojau, kad visa tai yra melas tą dieną, kai pamačiau jo sekretoriaus telefoną meilės žinutėmis, su juo susidūriau, iškart jis įsiplieskė ir paklausė manęs, kokia teisė man teko grumtis su jo telefonu, aš jam pasakiau, kad ketinu pranešti jam ir jo įmonės vadovo sekretoriui, iškart jis man atšokęs išgirdo ir pradėjo mane mušti, mūsų vaikai net pradėjo verkti. Nepaisant jo požiūrio, aš vis dar buvau su juo, jis nustodavo miegoti namuose kartais, net kai išsikraustydavo iš namų ir pradėdavo išvažiuoti pas savo sekretorių, jis palikdavo mane su mūsų vaikais. Aš buvau iki ašarų, neturėjau į ką bėgti, nes viskas, ko norėjau, buvo mano vyro sugrįžimas namo, kol sutikau daktarą Ajayi. Jis man papasakojo, kad mano problemos kilo dėl to, kad mano vyrui buvo blogai pasakyta, kad tai jo akys nebuvo aiškios. Jis man pasakė, kad ketina ištarti burtus, o mano vyras grįš pas mane ir jis man pasakė, ką darysiu. Aš didžiuojuosi sakydamas, kad nepraėjo septynios dienos, kai mano vyras grįžo namo elgedamasis ir būdamas blaivus, mano šeima vėl kartu. Ačiū dr. Ajayi, galite susisiekti su juo naudodami „Viber“ ar „WhatsApp“ numerį: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

 10. Assignment Help UK Assignment Help UK rašo:

  This is very educational content and written well for a change! It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post!
  visit here:- https://www.diigo.com/user/ellaphillips

 11. Davina Claire Davina Claire rašo:

  Sveiki; Ar jums reikia paskolos? Kreipkitės dėl paskolos su Novelty Finance. Mano vardas Davina Claire, aš esu „Novelty Finance“ vyriausioji finansų pareigūnė. Pastebėjau, kad asmenims ir įmonėms taip sunku gauti paskolą iš bankų ar kitų finansinių institucijų. Mano įmonė (Novelty Finance) yra čia, kad suteiktų ir padėtų jums gauti paskolą. Galite susisiekti su mumis el. paštu: noveltyfinances@gmail.com ARBA atsiųskite žinutę WhatsApp telefonu +447915601531

  Nesvarbu, ar norite pagerinti savo gyvenimo būdą, ar turite netikėtų išlaidų, jums reikia „NOVELTY FINANCE“ paskolos.

  NAUJOVĖS FINANSAI yra lankstūs: siūlome įvairių paskolų variantų, galite kreiptis dėl trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų, paskolos su užstatu arba paskolos be užstato.
  Mes siūlome platų asmeninių paskolų, verslo paskolų, būsto paskolų ir skolų konsolidavimo paskolų asortimentą, kuris gali būti pritaikytas atsižvelgiant į jūsų besikeičiančius poreikius ir aplinkybes už labai mažą palūkanų normą.

  Ką gausite pateikę paraišką „Novelty Finance“:
  √ Nedelsiant prieiga prie savo lėšų po patvirtinimo.
  √ Konkurencingos palūkanų normos (3% per metus)
  √ Lanksčios grąžinimo sąlygos
  √ Galimybė greičiau grąžinti paskolą
  √ Lengvas patvirtinimas, jei reikia papildomų lėšų
  √ Neskubėsite grąžinti paskolos, gausite laiko pradėti paskolos grąžinimą.
  √ Jokių paslėptų mokesčių

  Kaip taikyti:
  Kreiptis dėl paskolos greita ir paprasta!
  Įmonės ar asmenys, norintys kreiptis dėl paskolos su „Novelty Finance“ ir norintys gauti daugiau informacijos apie paskolos pasiūlymą, turėtų ATSIŲSTI EL. laišką adresu (noveltyfinances@gmail.com) ARBA siųsti žinutę WhatsApp telefonu +447915601531, kad gautumėte daugiau informacijos ir žodinių instruktažų. Taikomos sąlygos.

 12. Anonimas rašo:

  Myself Daniel smith my profession is writing and searching new products, I completed my Ph.D. in English literature from the University of Florida in 2016. I join americans outfits as a junior writer but now leading a professional team of writers.
  https://www.americansoutfits.com/

 13. Ava Ava rašo:

  Niekada nemaniau, kad galiu būti tokia turtinga po to, kai bandžiau susitvarkyti ir pasirūpinti savo šeima, žaidžiau loterijoje, bet niekada nepasisekė laimėti, kol nepamačiau komentarų internete, kaip jis padėjo Laimi daug žmonių, po to aš juo netikėjau, bet vis tiek pabandžiau, parašiau jam žinutę el. paštu po kelių valandų jis atsakė, todėl pasakiau, ko noriu, jis man patikino sėkmę. jis taip pat pasakė man, ką turėčiau daryti, ir aš padariau viską, ko jis iš manęs prašė, po kelių valandų jis davė man laimingus skaičius ir parodė, kur žaisti, todėl aš padariau taip, kaip buvo nurodyta, mano didžiausiai nuostabai laimėjau, €15 000 000 mln. Esu turtingas ir laimingas, ačiū kunigui salamiui už pagalbą, be tavęs esu niekas. Jei jums reikia jo pagalbos, kad laimėtumėte, galite susisiekti su juo el. paštu purenaturalhealer@gmail.com ir WhatsApp +2348143757229

 14. paul4422 paul4422 rašo:

  Excel your business firm with our exceptional website development services providing stationery packages! https://itsolution24x7.com/website-development

 15. Nisha Nisha rašo:

  The things in the article are unequivocally major. https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/ranchi.html appreciation for the work might be a move for everything

 16. Nisha Nisha rašo:

  Genuinely titanic thought concerning little subtleties. https://www.thebangaloreescorts.in/mohali-escorts.html I am all around warmth to research and spread such information that is certain and genuinely ready.

 17. DeniKrea DeniKrea rašo:

  En voi saada tarpeekseni pelikokemuksesta osoitteessa https://vulkanvegas-fi.com/! Heidän pelivalikoimansa Vulkan Vegas on uskomaton – klassisista kolikkopeleistä jännittäviin pöytäpeleihin, heillä on kaikkea, mikä tyydyttää pelihimoni.

 18. Sara Cron Sara Cron rašo:

  School should indeed be an interesting and engaging place for students to thrive and learn. To explore more ways to make education exciting, visit our website at https://businessleadsworld.com/contact-us/ We believe in creating an interactive and stimulating learning environment for all students.

 19. joe lie123 joe lie123 rašo:

  Nice information for me

 20. Alex Alex rašo:

  Reparasjoner av fasaden kan omfatte rengjøring, reparasjon av sprekker eller skader, og maling eller overflatebehandling for å forbedre utseendet og beskytte bygningen. https://www.hajr.no/

 21. Suchita Sen Suchita Sen rašo:

  Great to read your wonderful post. https://www.suchitasen.com keep share more good idea with us.

 22. santander home improvement loans santander home improvement loans rašo:

  Santander helps you create lasting memories with home improvement loans, ensuring your home becomes a sanctuary of comfort and joy for you and your loved ones. santander home improvement loans

 23. Armanunderpin Armanunderpin rašo:

  Your emphasis on fostering curiosity and encouraging students to explore beyond textbooks is spot-on. I wish more educators would take a page from your book and inject that sense of wonder into their classrooms.
  https://www.trippybug.com/top-15-things-to-do-in-pennsylvania/

 24. loan Offer loan Offer rašo:

  Do you need a loan? we offer all types of loans, and our offer is fast, safe and very reliable. profit from 2000 euros to 5 million. contact us now to get a loan at a good rate2%. Kindly contact us for more information on how to get started: no matter your location sumitihomelend@gmail.com (WhatsApp) number +918131851434 Mr. Damian Sumiti

 25. neiljiohu neiljiohu rašo:

  繁重的学业负担和紧张的截稿日期使得有效管理时间变得至关重要。在这种情况下,论文代写 https://www.lunwenhui.com/ 服务能够在紧迫的时间内提供高质量的论文,为留学生减轻压力,确保任务按时完成。


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...