2013 Spalio 07

Kas nepriklausomybės vanagui prikirpo sparnus

veidas.lt


Savaitgalį Anapilin išlydėtas dr. Kazys Bobelis savo gyvenimą JAV skyrė bekompromisei kovai už Lietuvos laisvę be jokio kolaboravimo su sovietine valdžia. Tad kodėl grįžęs į vėl laisvą Lietuvą jis rėmė ekskomunistus?

Vienas kiečiausių Lietuvos laisvės bylos advokatų – taip dr. Kazį Bobelį vertina tiek jo bendražygiai, draugai, tiek ir daugelis politinių oponentų. Ir ne dėl senovės graikų išminties, kad apie mirusiuosius – arba gerai, arba nieko. Neginčijamai svarus jo indėlis į Lietuvos nepriklausomybės atgavimą pripažintas istorikų, įvertintas Lietuvos ir užsienio valstybių išskirtiniais apdovanojimais (popiežiaus Jono Pauliaus II  – Šv.Grigaliaus didžiojo ordinu, JAV Kongreso – medaliu kaip labiausiai nusipelnęs Lietuvai ir Amerikai JAV lietuvis, Lietuvoje – Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu ir Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi).
Tačiau nelengva suprasti, kodėl K.Bobelis, už Lietuvos nepriklausomybę kovęsis, kaip Amerikoje sakydavo kai kurie jo bendraminčiai, kaip vanagas, grįžęs į jau laisvą Lietuvą labiau dėjosi prie sovietiniam režimui tarnavusių asmenų.

Išgyveno dėl Lietuvos problemų
Prieš savaitę užgesęs dr. K.Bobelis prieš pusmetį, kovo 4-ąją, dar spėjo atšvęsti savo 90-metį. Interviu „Lietuvos žinioms“ politikas pasakojo, kad jo ir žmonos Dalios erdviuose namuose Floridoje ant Meksikos įlankos laukia suvažiuojant visų penkių vaikų ir dvidešimties anūkų, o jubiliejaus šventėje ir gausybės svečių nuo Los Andželo iki Niujorko. K.Bobelis sakė, kad jam jokių dovanų nereikia, nes visko turįs su kaupu, džiaugėsi, kad pagal savo amžių jaučiasi nepaprastai gerai, kas antrą dieną plaukioja baseine, daug vaikščioja, vairuoja automobilį, protas ir atmintis veikia. Pasakojo, kad aktyviai domisi politiniais bei ekonominiais Lietuvos, JAV ir pasaulio įvykiais. Labiausiai prisipažino išgyvenąs dėl netvarkos Lietuvoje – klestinčios korupcijos, kontrabandos, netinkamo teisėtvarkos elgesio su žmonėmis. 90-metis pasakojo esąs labai užimtas, nes tvarko savo asmeninį archyvą, kurį žadėjo pats atvežti į Lietuvą.
Bet liga sutrukdė planuotą kelionę į gimtinę, kurioje K.Bobelis  pastaruosius septynerius metus jau buvo greičiau svečias, nei vietos gyventojas.
„Retsykiais susitikdavome senamiestyje – juk beveik kaimynai, persimesdavome žodžiu kitu”, – politinį bendražygį, bet ir politinį oponentą prisimena buvęs disidentas ir Helsinkio grupės narys, vienas Krikščionių demokratų partijos atkūrėjų, eksparlamentaras Vytautas Bogušis. „K.Bobelis – istorinė asmenybė, jo indėlis į Lietuvos laisvės bylą neabejotinai didžiulis. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK), kuriam jis daug metų vadovavo, Pavergtųjų tautų kongresai, pasaulio dėmesio atkreipimas į Lietuvą, galų gale, jo radikalizmas visą laiką keliant ir gvildenant Lietuvos laisvės bylą buvo labai svarbus. K.Bobelis – labai didis patriotas, kovotojas, matęs laisvos nepriklausomos Lietuvos viziją“, – K.Bobelio vietą kovoje už laisvą Lietuvą vertina V.Bogušis.
K.Bobelio nuopelnus aukštai vertina taip pat JAV už Lietuvos nepriklausomybę kovojęs prezidentas Valdas Adamkus: „K.Bobelis, gyvendamas JAV, dėjo visas pastangas, kad Vašingtonas nepripažintų Lietuvos okupacijos. Lietuva neteko doro lietuvio, kuris mylėjo Lietuvą, nuo pat jaunystės dienų skyrė dėmesį, darbą, ir net rizikavo savo laisve vokiečių okupacijos metais”.
Tačiau V.Adamkus neslepia, kad jųdviejų požiūris į Lietuvos išlaisvinimo procesus ir ideologija skyrėsi. Bandant šnekinti kai kuriuos kitus JAV lietuvių organizacijų veteranus, taip pat įnešusius savo indėlį į Lietuvos laisvės bylą, jie tepriminė snovės garikų išmintį apie mirusiuosius. Ir po tiek metų tebeišlikę senos nuoskaudos ir takoskyros tarp kovojusių dėl to paties tikslo, bet skirtingomis priemonėmis.

Išeivija kovojo už Lietuvą susiskaldžiusi
„VLIK’o šnipas seka ALT’ą, ALT’as seka JBAC’ą, o raudonas katalikas – kataliką baltą“, – posmelį iš lietuvių išeivių Amerikoje sukurto ironiško kalambūro cituoja V.Bogušis. VLIK, Amerikos lietuvių tautinė taryba (ALT), Jungtinis Amerikos baltų komitetas, Lietuvos laisvės komitetas, Pasaulio lietuvių bendruomenė, „Santara“, Lietuvių informacijos centras – JAV veikė daugybė nepriklausomos Lietuvos siekusių lietuvių organizacijų, bet kai kurios viena kitos atžvilgiu buvo nusiteikusios netgi priešiškai. Pavyzdžiui, istorikų jau tyrinėtas VLIK ir ambasadoriaus Stasio Lozoraičio su jo vadovaujamo diplomatinio korpuso egzilyje varžytuvės, kas iš tikrųjų turi teisę atstovauti Lietuvai. VLIK ir „Santaros“ principinis nesutarimas buvęs dėl santykių su okupacine Lietuvos valdžia. VLIK, daugiausia jungęs karjerą JAV padariusius gydytojus, finansininkus, stambaus privataus verslo savininkus, laikėsi radikalios pozicijos – jokio bendravimo. „Santara“, vienijusi daugiau intelektualus, menininkus, buvo daugiau švietėjiškos pakraipos ir manė, kad reikia bendrauti su Lietuva, o „Santaros“ lyderis V.Adamkus pats sovietmečiu lankėsi Lietuvoje.
Okupuotoje Lietuvoje už nepriklausomybę kovoję žmonės labai vertino ryšius su lietuviais išeivijoje. „Vyresnio amžiaus lietuviai Amerikoje buvo kategoriškai prieš, kad kas važiuotų į okupuotą Lietuvą ir bendrautų. O čia atsirado lietuvių kalbos kursai, „Tėviškės“ draugija, atsivėrė keliai aplankyti Lietuvą moksleiviams iš Vasario 16-osios gimnazijos Vakarų Vokietijoje. 1982-1984 m. jau vienas kitas atvažiuodavo. Jaunimas atveždavo spaudos, šiek tiek pavykdavo pervežti ir pogrindinės. Vyresnesni bijojo, net tie, kurie atvažiuodavo, su jaunimu nebendraudavo“, – prisimena V.Bogušis.
K.Bobelis ir VLIK’as ne tik nuosekliai laikėsi radikalios pozicijos, bet ir aršiai kritikavo kitokią poziciją. Kai kas lig šiol su nuoskauda prisimena, kaip K.Bobelis išeivių žiniasklaidoje užsipuolė Vasario 16-sios gimnazijos gimnazistus, kelioms dienoms nuvykusius į Lietuvą velykinių atostogų.
Vis dėlto ne tik bendraminčiai, bet ir oponentai pripažįsta, kad VLIK vadovas K.Bobelis buvo stipri, principinga, net kategoriška, kieta, asmenybė, siekusi gražaus tikslo – Lietuvos laisvės. Kad ir kokią formą rinkęsi visi išeivijos judėjimai suvaidino savą vaidmenį ir nusipelnė pagarbos, nes jų dėka ir nuolatiniu spaudimu JAV, kitos Vakarų šalys nuolat kėlė Baltijos šalių okupacijos klausimą. Galų gale, jei lietuviai susiskaldę Lietuvoje, kodėl kitokie galėtų būti išeivijoje?
Stebina kitkas – kaip tokia nuosekliai kieta antisovietinė K.Bobelio pozicija grįžus jau į laisvą Lietuvą „konvertavosi“ į ekskomunistų rėmėjo.

Iš JAV į Lietuvą – ir priešprieša
Į Lietuvą kartu su K.Bobeliu ir V.Adamkumi persikėlė ir jų priešprieša. K.Bobelis 1992 m. laimėjo Seimo rinkimus vienmandatėje Marijampolės apygardoje ir tapo Seimo nariu. Sėkmė ir neabejotini jo nuopelnai Lietuvai pakurstė jo ambicijas siekti ir Prezidento posto. Deja, čia sėkmė jį aplenkė – jam net nepavyko surinkti reikiamų registruoti kandidatu 20 tūkst.balsų.
Tuomet, 1993-aisiais, į rinkimų tiesiąją išėjo du – buvęs kompartijos sekretorius Algirdas Brazauskas ir ambasadorius Stasys Lozoraitis, su kuriuo VLIK varžėsi dėl Lietuvos vyriausybės egzilyje statuso. S.Lozoraičio rinkimų štabo vadovas buvo dar vienas K.Bobelio „amerikoniškas neprietelius“ – V.Adamkus.
„Pas Viktorą Petkų susirinkę buvę disidentai diskutavome ir labai susiginčijome – negalėjau suprasti, kodėl V.Petkus ir K.Bobelis remia A.Brazauską. Bandėme įtikinėti, bet jie šoko prieš. Supratau, kad politiniai kaliniai pereina į A.Brazausko rėmėjus. Nuo to ir prasidėjo takoskyra“, – prisimena S.Lozoraičio štabe tuomet triūsęs V.Bogušis.
Maža to, K.Bobelis net apskundė V.Adamkų JAV valstybės departamentui, kad štai JAV pareigūnas (tuomet V.Adamkus dirbo JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios institucijoje Čikagoje) vadovauja politinių rinkimų kampanijai kitoje valstybėje. V.Adamkui, net nesulaukus rinkimų kampanijos pabaigos, teko grįžti į JAV.
Beje, kovoje dėl prezidento posto K.Bobeliui teko susitikti su V.Adamkumi dar dukart. Abukart K.Bobeliui teko nuryti karčią piliulę: 1997 m. jis pelnė 3,9 proc. balsų ir liko penktas iš septynių kandidatų, o 2002 m. su vos 1,9 proc. balsų atsidūrė vienuoliktoje iš septyniolikos pozicijų.
2002 m. buvo kilę problemų dėl K.Bobelio kandidatavimo, mat paaiškėjo, kad politikas tik ką atsisakęs JAV pilietybės. Su jam būdingu tiesmukiškumu K.Bobelis piktinosi, kaip čia išeina, kad tiko į Seimą, tiko anskčiau paduoti dokumentus kandidatuoti, o čia staiga nebetinka. O asmuo, kuris tik laikė savo šlepetes Šiauliuose, o gyveno JAV, tinkamas kandidatas.
Beje, K.Bobelio ir kairiųjų abipusis prielankumas vieni kitiems pasireiškė ir postais: 1992-1996 m. kairiųjų, tuomečių LDDP, valdomame Seime K.Bobelis gavo Užsienio reikalų komiteto pirmininko postą. Be abejo, vos prieš porą metų nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai žinoma ir gerbiama tarptautiniuose sluoksniuose asmenybė buvo vertinga. Tuometis Seimo pirmininkas LDDP narys Česlovas Juršėnas primena, kad K.Bobelis turėjo didelį tarptautinės veiklos patyrimą, mokėjo kelias užsienio kalbas, turėjo daug draugų ir pažįstamų ir Jungtinėse Valstijose, ir Vakarų Europoje, todėl ginti Lietuvos reikalus, padėti išspręsti Lietuvos reikalus tarptautinėje arenoje jis buvo tinkamiausias žmogus. O dabartinis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad jam buvusi garbė būti K.Bobelio pavaduotoju komitete. „Visuomet žavėjo jo atkaklumas, atvira, tiesi ir drąsi pozicija. Ypatingai įkvėpė jo patriotizmas – net jo anūkai puikiausiai kalbėjo lietuviškai, nors jau jų tėvai jau buvo gimę JAV”, – prisimena K.Bobelį L.Linkevičius.
O LDDP postų rado ne tik K.Bobeliui – tuometis premjeras Adolfas Šleževičius į savo komandą konsultantu priėmė jo bendražygį politinį kalinį Viktorą Petkų, patarėju Stasį Stungurį. „Kairieji jiems parodė dėmesį ir pagarbą, o lig tol, valdant dešiniesiems, jie buvo pamiršti, jų neprisiminė, nepagerbė“, – prielaidas, kodėl kovotojai prieš komunistinį režimą, atsidūrė ekskomunistų komandoje, daro V.Bogušis.

Visą publikacijos tekstą skaitykite savaitraštyje “Veidas”, pirkite žurnalo elektroninę versiją http://www.veidas.lt/veidas-nr-41-2013-m internete arba užsisakykite “iPad” planšetiniame kompiuteryje.

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentarai (3)

 1. Kaltas? Kaltas? rašo:

  kažkas dėl tos pilietyvės neaišku. Interviu su D. Kutraite a.a.Bobelis sakė, kad jie abu su žmona turėjo tik Lietuvos pilietybę.

 2. Ramutė Veronika Ramutė Veronika rašo:

  Man jo tvirtos nuostatos dėl Lietovos nepriklaisomybės ir kovos už jos nepriklausomybę visiškai priimtinos. Jis tikrai daug nuveikė savo Tėvynei ir jos piliečių labui. Lai ilsisi ramybėje ir danguje.

 3. Ramutė Veronika Ramutė Veronika rašo:

  Man jo tvirtos nuostatos dėl Lietovos nepriklausomybės ir kovos už jos nepriklausomybę visiškai priimtinos. Jis tikrai daug nuveikė savo Tėvynei ir jos piliečių labui. Lai ilsisi ramybėje ir danguje.


Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

 • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

  Apklausos rezultatai

  Loading ... Loading ...