2016 Rugsėjo 16

KELTAI

Baltijos jūroje gerai, bet perspektyvos – Viduržemio ir Juodojoje jūrose

veidas.lt

DFDS nuotr.
150 metų gyvavimo ir 15 metų veiklos Lietuvoje jubiliejų švenčiantis danų laivybos milžinas DFDS jaučiasi tvirtai Baltijos jūroje, bet didžiausias ateities plėtros viltis sieja su Viduržemio ir Juodąją jūromis. Keltų maršrutų tinklas Šiaurės, Baltijos jūrose ir Lamanšo sąsiauryje jau pasiekė piką.

 

Renata BALTRUŠAITYTĖ

 

Danijos bendrovė nepamiršo patriotizmo ir su­­galvojo 150 metų jubiliejų švęsti su re-kordi­nio dydžio iš „Lego“ kaladėlių surinktu de­­­monstraciniu laivu. Juk „Lego“ vardas, kaip ir DFDS, puikiai reprezentuoja savo tėvynę, taigi 21 šaliai, kurių krantus šiuo metu lanko bendrovės keltai, įspūdingų mastelių žaisliuku bus dar kartą primin­ta apie danų išradingumo ir darbštumo mas­te­lius.

Laivui, pavadintam „Jubilee Seaways“, plytos dy­džio blokus iš standartinių „Lego“ kaladėlių įvairiose šalyse dėliojo 7 tūkst. bendrovės darbuotojų. „Aš pats sudėjau baltos spalvos plytą, taigi ji tu­rėjo atsidurti laivo antstate. Kas rinko mėlynas plytas, jų galės dairytis laivo korpuse“, – pasakoja Vaidas Klumbys, „DFDS Seaways“ komunikacijos ir viešųjų ryšių vadovas Baltijos šalims.

Įvairiuose miestuose surinktos „plytos“ laivais buvo suvežtos į Edinburgą Švedijoje ir iš jų, pa­naudojus apdailos detales, sumontuotas daugiau kaip 12 m ilgio, 1,67 m pločio ir 2,72 m aukščio standartinį ro-pax keltą primenantis laivas. Jis pripažintas didžiausiu kada nors iš „Lego“ kaladėlių pastatytu laivu ir kaip rekordininkas buvo įrašytas Guinnesso re­kordų knygon.

Iš viso „Jubilee Seaways“ laivui pastatyti pa­naudota milijonas ir 15 tūkst. kaladėlių, taigi ne­nuostabu, kad šis juodo vaikų pavydo vertas su­augusiųjų kūrinys sveria 2,8 tonos. Po DFDS keltus priimančias šalis, skelbdamas žinią apie bendrovės jubiliejų, jis keliaus vilkiko priekaboje.

Iš kaladėlių sudėliotas ne tik pats laivas, bet ir įvairios keliaujančiųjų akiai įprastos keltų denio detalės: nuo gabenamų automobilių iki pririštų gelbėjimosi valčių. Šampano butelis, simboliškose neplaukiančio laivo krikštynose rugpjūčio 17 die­ną sudaužytas į laivo bortą, taip pat buvo su­rinktas iš „Lego“ kaladėlių.

Sukdamas ratą po Europą, „Jubilee Seaways“ šį savaitgalį pasieks ir Klaipėdos uostą. Lietuvoje juo pasigrožėti taip pat bus suteikta proga vilniečiams ir kauniečiams.

 

Milžino genezė

Ta proga prisiminkime, kaip minėtas danų milžinas užgimė. Jis atsirado ne tuščioje vietoje, o at­kakliam ir įžvalgiam žmogui sugebėjus įtikinti su­sijungti tris vietines, tuo metu anaiptol neklestėjusias laivininkystės bendroves (sėkmingiau besiverčiančios pasiūlymo atsisakė). Tik to žmogaus va­lios pastangomis 1866 m. gruodžio 11 d. ir buvo įsteigta kompanija „Det Forenede Dampskibs-Selskab“, greitai pagarsėjusi santrumpa DFDS. Pa­­vadinimas, išvertus iš danų kalbos, reiškė Jung­tinę garlaivių kompaniją.

Žmogus, įvertinęs kylančios tarptautinės prekybos tendencijas ir sugebėjęs įtikinti laivų savininkus vienytis, buvo energingas ir lydimas sėkmės, Anglijoje patirties įgijęs ir jau ne vieną klestintį verslą savo konservatyvioje tėvynėje įsteigęs Carlas Frederikas Tietgenas (1829–1901). Jis ir stojo prie naujai įkurtos laivybos bendrovės vairo.

Savo veiklos pradžioje DFDS turėjo 19 laivų, kurie buvo nukreipti plaukioti dviem pagrindinėmis kryptimis: į Didžiąją Britaniją ir į Baltijos jūros uostus. Laivų sparčiai daugėjo, netrukus jie pradėjo lankytis ir Karaliaučiuje, Liepojoje, Klaipėdoje. Ypač sėkminga Baltijos jūroje tapo DFDS linija į Sankt Peterburgą, mat C.F.Tietgenui pavyko pasirašyti sutartį su Rusijos geležinkeliais ir į savo laivus nukreipti rusiškų grūdų eksporto srautus. Grūdus jis gabeno netgi iš Rusijos į Rusiją, paimdamas juos Juodosios jūros uostuose ir pristatydamas klientams Sankt Peterburge.

Pasižymėdamas puikia intuicija ir lankstumu verslo pasaulyje, C.F.Tietgenas nebuvo toks pat įžvalgus bendraudamas su to meto spauda, todėl jo valdomos bendrovės nuolat įsiveldavo į konfliktus su žiniasklaida. Ypač nuožmus ir ilgai trukęs C.F.Tietgeno konfliktas išsirutuliojo su Danijos dien­raščiu „Politiken“: jį netgi buvo uždrausta par­­­davinėti bendrovės laivuose ir juos priimančiuose uostų terminaluose. Žurnalistai savo ruožtu skolingi neliko ir ypač budriai sekė visas su DFDS susijusias naujienas, kiekvieną incidentą ben­drovės laivuose maksimaliai išpūsdami. Ne­nuostabu, kad netrukus DFDS pradėta laikyti ke­leivių negerbiančia ir jų sąskaita pasipelnyti siekiančia bendrove.

Vis dėlto jau 1880 m. danų laivybos milžinas fi­gūravo stambiausių pasaulio laivininkystės bendrovių dešimtuke. DFDS laivai pasirodė Vidur­žemio ir Juodojoje jūrose, o XIX a. pabaigoje, prisijungusi kitą transatlantinius reisus vykdžiusią danų bendrovę, DFDS pasiekė Šiaurės ir Pietų Amerikos uostus. Transatlantinės bendrovės linijos veikė iki 1935 m.

Pasauliniai karai bendrovės laivynui pridarė ap­čiuopiamų nuostolių (Pirmojo pasaulinio karo me­tais buvo prarasti 26, Antrojo pasaulinio – 31 laivas, neskaičiuojant užplaukusiųjų ant minų jau karui pasibaigus). Tačiau stojus taikai pagrindines laivybos linijas buvo stengiamasi kuo greičiau at­gai­vinti.

1925 m. DFDS pasistatė pirmąjį pasaulyje mo­to­rinį trumpųjų nuotolių keleivinį laivą „Par­kes­ton“, kurį paleido plaukioti Šiaurės jūra tarp Da­ni­jos Esbjergo ir Anglijos Harvičo uostų. Po septyne­rių metų bendrovė turėjo jau keturis panašius lai­vus. 1964 m. toje pačioje linijoje pradėjo dirbti lai­vas „England“, vadinamas pirmuoju ro-ro (au­to­mo­biliams ir jų vairuotojams gabenti pritaikytu) keltu.

1966 m., švęsdama savo šimtmetį, DFDS valdė jau 13 keltų, 53 krovininius laivus, 4 vilkikus ir 39 baržas. Tačiau tuo metu DFDS nebebuvo garlaivių kompanija, mat paskutinis bendrovės garlaivis „Bot­nia“ jau buvo parduotas po garbingos, daugiau kaip pusę amžiaus trukusios tarnybos.

 

DFDS nuotr.
Baigia „išplukdyti“ Lietuvą

Po Pirmojo pasaulinio karo nutrūkę DFDS ry­šiai su Lietuva atnaujinti tik 1996 m., kai kompanija įsigijo bendrovę, operavusią Klaipėdos–Fre­de­ri­sijos ro-ro keltų liniją. O 2001 m. DFDS už­baigė sandorį su Valstybės turto fondu ir įsigijo dalį reorganizuotos akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“. Įsigyta kompanija, kuriai priklausė jūriniai keltai ir dalis trampinių laivų, vadinosi „LISCO Baltic Service“.

Tuomet prasidėjo danų bendrovės investicijos į naująjį padalinį Lietuvoje: per 15 metų buvo in­vestuota maždaug 300 mln. eurų. Daugiau nei dvigubai padidėjo iš Klaipėdos plaukiančių jūrinių keltų tonažas, leidęs per 15 metų jais pergabenti apie 30 mln. linijinių metrų krovinio. Kartu pervežta ir daugiau kaip 3,3 mln. keleivių, todėl V.Klum­­­bys juokauja, kad bendrovės keltai bebaigią išplukdyti visus Lietuvos gyventojus. Tiesa, di­džioji jų dalis tais pačiais keltais į Lietuvą ir grįžta.

Vien tik šįmet anksčiau nuomotiems iš Klai­pėdos plaukiojantiems keltams „Athena Sea­ways“ ir „Optima Seaways“ įsigyti skirta 55 mln. eurų. Prieš porą metų rengiant laivus nuo 2015 m. pradžios Baltijos, Šiaurės jūrose bei Lamanšo sąsiauryje įsigaliojusiems griežtesniems sieros kiekio laivų išmetaluose į atmosferą normatyvams, 27 mln. eurų investuota į penkiuose keltuose įrengtas dūmų plautuves.

Lietuvos biudžetą bendrovė „DFDS Seaways“ kasmet papildo maždaug 10 mln. eurų sumokamų mokesčių, jos klaipėdietiškas padalinys darbo teikia 900 darbuotojų. Jūriniuose keltuose, plaukiojančiuose iš Klaipėdos, liko plazdėti Lietuvos vė­liavos, o tai reiškia, kad šiuose laivuose, nesvarbu, kuriuose uostuose jie stovėtų, gyvenimas vyksta Lietuvos laiku.

Šiandien „DFDS Seaways“ savo atraminiu uostu Baltijos jūroje laiko Klaipėdą, Šiaurės jūroje – Iminghamo uostą Ang­lijoje. Pastarojo ro-ro termi­nalą keltai, atplaukę iš Breviko Norvegijoje, Kuk­­shafeno Vokie­tijoje, Esbjergo Danijoje, Ge­te­bor­go Švedijoje ar Vlar­dingeno Olandijoje, pasie­kia įveikę šliuzą, kuriame nuo didesnio laivo bortų iki šliuzo sienų lieka vos 20 cm atstumas. Klaipėdos uostas laivams pa­togesnis, nes mariose šliuzų nėra ir keltams netenka juose gaišti brangaus laiko. Be to, linijinių laivų kapitonams čia paprasčiau gauti leidimus įvesti laivus be locmanų pagalbos, taip su­taupant laivybos bendrovėms nemažai lėšų.

O lėšomis pirmasis 2016 m. pusmetis DFDS gru­pei buvo sėkmingas: po rekordinių 2015-ųjų pe­l­n­ai ir toliau didėjo. Ypač tai pasakytina apie lai­vybą La­manšo sąsiauryje, tad jokių neigiamų „Brexito“ pa­sek­mių keltai kol kas nepajuto. 2016 m. balandį–bir­želį, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, krovinių vežimo Anglijos kryptimi veiklos pelnas au­go net 13,2 mln. eurų. Šiaurės jū­roje pelno prieaugis sie­kė 2,3 mln., Baltijos jūroje – 2,8 mln. eurų.

Kaip pagrindinę Baltijos regiono laivybos pelno didėjimo priežastį Nielsas Smedegaardas, DFDS grupės prezidentas ir generalinis direktorius, tradicinėje DFDS grupės rezultatų apžvalgoje nurodė trečią laivą, pradėjusį dirbti linijoje Klai­pėda–Karlshamnas. Baltijos regionas visos DFDS grupės kontekste pasižymi ir greičiausia investicijų grąža.

Vis dėlto didžiausias ateities plėtros viltis DFDS grupės vadovai sieja su piečiau esančiomis Viduržemio ir Juodąja jūromis. Mat manoma, kad keltų maršrutų tinklas Šiaurės, Baltijos jūrose ir Lamanšo sąsiauryje jau pakankamai išvystytas. Tuo tarpu pietinėse jūrose danai įžvelgia daugiau perspektyvų, siekdami konkurencinėje kovoje pervilioti klientus iš kitų jūros vežėjų. DFDS grupė šįmet užsibrėžusi pervežti 15–20 proc. daugiau krovinių ir keleivių nei pernai.

 

Vokiečiai turistauja, švedai plaukia žaisti golfo

Pasak V.Klumbio, iš Klaipėdos plaukiančiuose ro-pax keltuose į Kylį ir Karlshamną per pirmuosius septynis metų mėnesius stebimi panašūs į pernykščius keleivių srautai: jų sulaukta per 123 tūkst. Tačiau vilčių ateičiai teikia tai, kad keltuose daugėja užsieniečių – vokiečių (jų sulaukta 9 proc. daugiau nei pernai), švedų (13 proc.), olandų (12 proc.). Taip pat džiugina, kad iš Klaipėdos Švedijos kryptimi plaukiojančiuose keltuose daugėja Latvijos piliečių.

Vokiečių turistų srautai itin jautrūs politiniams įvykiams Rytuose. „Prasidėjus karo įvykiams Uk­rainoje, spaudos publikacijose ir žinių pranešimuose karinių veiksmų  kontekste dažnai šmėžuodavo ukrainiečius palaikantys Lietuvos atstovai. Vokietijos gyventojai tokį kontekstą įvertino sa­vaip: nusprendė, kad ir Lietuva atsidūrė prie karo su Rusija slenksčio. Tai lėmė pastebimą vokiečių keleivių sumažėjimą linijoje Klaipė­da–Kylis. Ta­čiau prasidėjus teroristiniams aktams Belgijoje ir Prancūzijoje, taip pat naujai neramumų bangai Tur­kijoje, apdairūs vokiečiai ieškojo naujų saugių kelionių krypčių, ir Lietuva sugrįžo jų dėmesio aki­­ratin. Tai paskatino „DFDS Sea­ways“ pereiti prie stabilaus septynių reisų per savaitę grafiko, priimtinesnio tiek vežėjams, tiek turistams. Todėl šioje linijoje bendras keleivių skaičius, palyginti su pernai, išaugo beveik 3 proc., o Klaipė­dos–Karl­shamno linijoje – šiek tiek sumažėjo. Tačiau švedai, kaip ir visi skandinavai, mėgsta žaisti golfą ir jau pradeda atrasti mūsų golfo aikšteles: šį sezoną perplukdyta maždaug 300 golfo žaidėjų ir jau su­laukta tiek pat kelionės užsakymų kitiems me­tams“, – pasakoja V.Klumbys.

Diegiant bendrą DFDS bilietų rezervavimo sistemą „Seabook“, lietuviškame DFDS bilietų pardavimo tinklalapyje šįmet jau galima įsigyti bilietus ne tik į Klaipėdon plaukiančius keltus, bet ir į Anglijos uostą Doverį su Kalė ir Diunkerko uostais Prancūzijoje jungiančias linijas. Pastebėta, kad lietuviai nauja galimybe mielai naudojasi: vien šiame, lietuviškame, tinklalapyje bilietų į Lamanšą kertančius laivus jau įsigyta 5 tūkst.

Krovinių srautai Klaipėdos keltų linijose šįmet ūgtelėjo 10-12 proc., ir tai taip pat grindžiama septintojo savaitinio reiso į Kylį atsiradimu. Grafiką peržiūrėti paskatino ir pavasarinis rusų vežėjų, dėl užsitęsusių valstybių tarpusavio derybų negavusių teisės kirsti Lenkijos valstybinės sienos, antplūdis. Tačiau laikinam antplūdžiui nuslūgus paaiškėjo, kad septintasis reisas reikalingas ir Lietuvos vežėjams.

Vis dėlto Lenkijai sparčiai rekonstruojant ke­lius, vedančius Vokietijos link, abejojama, ar ateityje 19 val. trunkanti kelionė keltu pajėgs atlaikyti kelionių greitkeliais konkurenciją. Nors sausumos maršruto atstumai ilgesni, bet didesni ir judėjimo greičiai: keltai jūroje plaukia 30–40 km per valandą greičiu, uostų akvatorijose slenka dar lėčiau. Pagrindinis tokio laivo pranašumas – transporto priemonės nusidėvėjimo taupymas ir suteikiama galimybė pailsėti ir išsimiegoti vairuotojui, kuris iš Kylio jau nebesustodamas gali pasiekti galutinį kelionės tašką Vakarų Europoje.

 

Spalį Klaipėdos keltai apsikeis terminalais

Klaipėdos–Kylio linija savo operacijoms naudojasi ir NATO logistikos specialistai, jau įvertinę Klaipėdos uostininkų (šiuo atveju – Tarptautinės jūrų perkėlos operatorės KLASCO) gebėjimą tiks­­liai planuoti ir koordinuoti didelės apimties krovos procesus.

Sutankinti laivų plaukimo grafiką „DFDS Sea­ways“ pavyko nedidinant laivų skaičiaus (liniją, kaip ir anksčiau, aptarnauja du keltai „Regina Sea­ways“ ir „Athena Seaways“), bet valanda su­trum­pinus laivų kelionės jūra laiką (t.y. plaukiant di­desniu greičiu) ir stovėjimo uostuose laiką. Tai lei­džia efektyviau eksploatuoti turimus laivus, ta­čiau taip pat didina keltų išplaukimo vėlavimų, esant nepalankioms navigacinėms sąlygoms, riziką.

Kad tokia rizika sumažėtų, nuo šių metų spalio DFDS planuoja sukeisti keltų linijas priimančius Klaipėdos uosto terminalus: iš Centrinio Klai­pė­dos terminalo, kuriame dabar švartuojami Karl­shamno keltai, plauks laivai į Kylį, o Karlshamno keltai savo ruožtu keleivių ir krovinių lauks Tarp­tautinėje jūrų perkėloje. Logika pa­prasta: Cen­trinis Klaipėdos terminalas įsikūręs arčiau uosto vartų, taigi laivų įveikiamas kelias sutrumpėja ir kartu jiems susidaro saugesnė laiko atsarga.

Bet ir tai tėra laikinas sprendimas, mat po metų visos trys Klaipėdos keltų linijos (trečioji – jau mi­nėta ro-ro linija į Kopenhagą ir Frederisiją Da­nijoje) turėtų veikti Centriniame Klaipėdos terminale. Tam reikėtų tiksliai sustyguoti automobilių krovos ir registracijos procesus, kad sunkiasvoris transportas nesudarytų spūsties prie terminalo var­tų. Be to, DFDS pageidauja, kad būtų pailgintas vos prieš trejus metus pradėjusio veikti terminalo pirsas, kuris ateityje, bendrovei statant vis di­desnius laivus, keltams gali tapti per trumpas.

Visai neseniai DFDS grupė paskelbė pasirašiusi susitarimą dėl dviejų naujų ro-ro laivų išperkamosios nuomos. Jie bus statomi Vokietijoje, Flensburgo laivų statykloje, ir ateinančiais metais turėtų pradėti reisus Šiaurės jūroje, kur pakeis penktadaliu mažesnės talpos laivus. Kiekvienas iš būsimų laivyno naujokų savo deniuose talpins daugiau kaip po 4 km linijinio krovinio, arba maždaug po 262 vilkikus, – panašios talpos keltų Klai­pėdos linijose dar nėra. Be to, naujieji laivai atitiks sugriežtėjusius išmetalų direktyvos reikalavimus ir degalų vartojimo atžvilgiu bus ekonomiškesni už dabartinius.

O štai Klaipėdos–Karlshamno linijos laivyną („Victoria Seaways“ ir „Optima Seaways“) šį pa­vasarį papildė trečiasis keltas „Patria Seaways“. Kroviniais šią liniją daugiausia aprūpina Skan­dinavijos statybų ir baldų pramonė – jautrios ekonominėms krizėms pramonės šakos, tad pervežimų apimtys čia svyruoja adekvačiai gyventojų lū­kes­čiams ir ekonominių rodiklių kreivėms. Šiuo me­tu nuotaikos neblogos, tad ir automobilių Švedijos linijos keltuose pakanka. Turistams privilioti savo ruožtu skiriami specialūs šeimos savaitgalinio poilsio paketai, į kuriuos įeina viešbutis pageidaujamoje Švedijos ar Danijos vietoje bei kelionė lai­vu, kurio denyje telpa ir šeimos automobilis.

Visą savaitraščio „Veidas“ numerį skaitykite ČIA

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...