2016 Balandžio 26

Parengta bendradarbiaujant su partneriais

Šiaulių universitetas: perspektyvios studijų programos – pasiekiamesnės

veidas.lt

A. Jonaičio nuotr.

Rasa VAITKEVIČIENĖ

Didžiausia Šiaurės Lietuvos aukštoji mokykla – Šiaulių universitetas (ŠU) – šiemet numato išbandyti naują studijų modelį: keletą studijų programų ketinama vykdyti drauge su kai kuriomis šalies aukštosiomis mokyklomis. Planuojama paklausias, unikalias, išskirtines šio universiteto studijų programas dėstyti Vilniaus ir Kauno universitetuose, kad jau šiemet jaunimas galėtų jas studijuoti ir didmiesčiuose.

Šiaulių universitete – naujovės. Univer­si­te­tas reorganizuotas, dabar jame veikia penki aka­deminiai padaliniai. Gabiausių abiturientų, studijas ir ateitį siejančių su gimtuoju miestu ir Šiaulių universitetu, tikimasi pritraukti skiriant mies­­to garbės piliečių vardines stipendijas, ku­rios įsteigtos drauge su Šiaulių miesto savivaldybe.

Moks­leiviams universiteto dėstytojai rengia ir nuotolinių paskaitų ciklus.Siekiant studentams suteikti daugiau alternatyvų renkantis profesiją, gyvenamąją vietą, dominančias studijų dis­ciplinas, kai kurios studijų programos šiemet numatytos „vežti“ į didmiesčius.

Pokyčius paskatino tyrimai

Tyrimai rodo, kad studijų miestas – vienas svarbiausių dalykų jaunimui renkantis būsimas studijas. Tad atsižvelgiant į stojančiųjų įpročius didžiųjų miestų – Vilniaus ir Kauno – universitetuose šiemet ketinama dėstyti stiprias, unikalias, daugiausiai susidomėjimo sulaukusias Šiaulių universiteto studijų programas: Vytauto Di­džiojo universitete bus priimama į 4 metų trukmės optometrijos bakalauro studijų programą, o Vilniuje šiemet bus renkama grupė į 3,5 metų trukmės jungtinę ekonomikos ir darnaus verslo bakalauro studijų programą, vykdomą anglų kalba kartu su Vroclavo (Lenkija) universitetu.

Priėmimas į studijų programas planuojamas abiejuose miestuose, taip pat ir Šiauliuose, stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Optometrija – unikali studijų programa: op­tometrininkus Šiaulių universitetas rengia vienintelis Lietuvoje.

Šiųmetes naujoves – į kitus miestus ketinamas „vežti“ studijų programas – paskatino svarbus įvykis: pernai rudenį Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Klai­­pėdos universitetai pasirašė klasterio sutartį, numatančią galimybę keistis įdomiomis, paklausiomis studijų programomis.

Tarp paklausių studijų programų – ir unikalios

Kuo gi ypatingos šiemet stojantiesiems Vilniuje ir Kaune siūlomos studijų programos?

Optometrija – unikali studijų programa: op­tometrininkus Šiaulių universitetas rengia vienintelis Lietuvoje. Be fizikinio išsilavinimo, būsimam specialistui suteikiama žinių apie regos anomalijas, regos korekciją bei optines technologijas, jis mokomas dirbti su šiuolaikine optometrijos įranga, parinkti akinius ir kontaktinius lęšius. Baigę studijas jauni specialistai gali dirbti akių ir regos sistemos pirminės priežiūros centruose, švietimo ir mokslo institucijose, valstybinėse ir komercinėse struktūrose.

Aukštos kokybės studijos vykdomos anglų kalba, o jas baigę studentai įgis dviejų universitetų jungtinį ekonomikos bakalauro laipsnį.

Ekonomikos ir darnaus verslo bakalauro studijų programa rengia stiprius savo srities specialistus. Programa apima visus Šiaulių universiteto privalumus: ji jungtinė, dėstoma drauge su Vro­c­lavo universitetu, kuris yra išugdęs devynis No­belio premijos laureatus, be to, pasinaudojus „Erasmus“ mainų programa, studentams su­tei­kiama galimybė semestrui ar visiems me­tams išvykti studijuoti ir į kitus Europos universitetus.

Ši studijų programa unikali, neturinti analogų Lietuvoje, ją teigiamai įvertino tarptautiniai ir na­­cionaliniai ekspertai. Aukštos kokybės studijos vykdomos anglų kalba, o jas baigę studentai įgis dviejų (Šiaulių ir Vroclavo) universitetų jungtinį ekonomikos bakalauro laipsnį. Minimalus stojamasis balas stojant į šią studijų programą yra 2.

Planuojama, kad pirmaisiais ir trečiaisiais studijų metais Šiaulių ir Vroclavo universitetų dėstytojai vyks skaityti paskaitų į Vilnių. Studijų procese taikoma geriausių užsienio šalių universitetų praktika, pažangūs dėstymo metodai (atvejų analizė, mikro-, makro- ir tarptautinio lygmens imitaciniai verslo modeliai, probleminis mokymas ir kt.), naudojami SPSS ir kiti programiniai paketai.

Pasku­ti­nia­me semestre numatyta praktika, kurią studentai gali atlikti ne tik Lietuvos, Lenkijos, bet ir kitų pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.

Dalis studijų vyktų nuotoliniu būdu. Studijų dalykai bus dėstomi ciklais – kaip Stokholmo eko­nomikos mokykloje Rygoje. Bus rengiami pa­­žintiniai vizitai į verslo įmones, jų vadovai da­lysis praktine patirtimi. Antraisiais metais studijos jau vyktų Vroclavo universitete. Pasku­ti­nia­me semestre numatyta praktika, kurią studentai gali atlikti ne tik Lietuvos, Lenkijos, bet ir kitų pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.

Baigę šias studijas specialistai galės dirbti re­giono, šalies bei tarptautiniame verslo sektoriuje ekonomikos ir darnaus verslo konsultantais, finansavimo, biudžeto sudarymo, investavimo ir kt. sričių ekspertais, skyrių vadovais smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, galės kurti bei plė­toti tarptautines verslo įmones, rengti europinius projektus ir jiems vadovauti, analizuoti ir vertinti verslo aplinką.

Šiaulių ekonomistai – itin paklausūs

Galima būtų suabejoti: ekonomikos studijos jau keletą metų nesitraukia iš populiariausių universitetinių studijų dešimtuko, šios srities specialistų Lietuvoje parengta tiek, kad šiemet Lie­tuvos darbo biržos sudarytame Įsidarbinimo galimybių barometre ekonomistų įsidarbinimo galimybės nurodytos kaip menkos. Tačiau šiauliečių ekonomikos ir darnaus verslo studijų pro­gramos absolventai yra pranašesni: dviejose šalyse įgyta patirtis leidžia jiems sėkmingiau kon­kuruoti darbo rinkoje.

Darbo rinkai reikalingi specialistai, turintys daugiau nei vienos srities žinių, gebantys prisitaikyti prie kintančių sąlygų, dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje.

Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorės dr. Dianos Cibulskienės teigimu, studentai, pasirinkę studijuoti jungtines studijas, renkasi tiesiausią kelią į sėkmingą karjerą. Darbo rinkai reikalingi specialistai, turintys daugiau nei vienos srities žinių, gebantys prisitaikyti prie kintančių sąlygų, dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje, turintys daugiau kompetencijų.

Pasak Šiaulių universiteto Ekonomikos ka­te­dros vedėjos prof. Zitos Tamašauskienės, ekonomikos ir darnaus verslo studijų programa skir­ta veikliems ir kūrybingiems Lietuvos ir už­sienio šalių jaunuoliams, kurių vertybių rinkinyje svarbią vietą užima atsakomybė žmogui, gam­tai, visuomenei, kurie turi ambicijų kurti nuo­savą verslą, dirbti verslo įmonėse ar valstybinėse institucijose.

Nors ir nėra lengva derinti darbą ir studijas, dauguma paskutinių kursų studentų jau pradeda dirbti.

„Motyvuoti ir studijų metu įgiję pakankamai teorinių bei praktinių žinių, gebantys sistemiškai ir kritiškai mąstyti absolventai lengvai susiranda darbą. Pastaraisiais metais ekonomistų, atliekančių praktiką Šiaulių verslo įmonėse ir valstybinėse institucijose, paklausa yra netgi didesnė nei pasiūla. Nors ir nėra lengva derinti darbą ir studijas, dauguma paskutinių kursų studentų jau pradeda dirbti“, – pastebi Z.Tamašauskienė.

Jungtinės studijų programos – daugiau galimybių

Jungtinės studijų programos yra racionalus sprendimas studentams, siekiantiems daugiau ir įvairesnių žinių, tačiau nenorintiems ilgesniam laikui išvykti iš gimtojo krašto. Tai galimybė studijuoti skirtingų šalių ar Lietuvos aukštųjų mo­kyklų kultūrinėje ir akademinėje aplinkoje, perimti skirtingą studijų patirtį ir baigus studijas gauti dviejų universitetų diplomą bei jungtinį ba­­­kalauro kvalifikacinį laipsnį. Jungtinės studijų programos padeda lavinti užsienio kalbos įgūdžius, plėtoja tarpkultūrinę patirtį.

Jungtinės studijų programos padeda lavinti užsienio kalbos įgūdžius, plėtoja tarpkultūrinę patirtį.

Sostinėje, be ekonomikos ir darnaus verslo jungtinės studijų programos, dar ketinama vykdyti dvi bakalauro ir tris magistrantūros jungtines studijų programas. Būsimi bakalaurai gali rink­tis kineziterapijos (su Klaipėdos universitetu), socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos (su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla) studijų programas.

Magistrantams siūlomos socialinio dar­bo (su universitetu „Ukraina“ Kijeve), gamtos rekreacijos (su Daugpilio (Latvija) universitetu) bei regionų plėtros ir valdymo (su Par­dubicių (Čekija) universitetu) jungtinės studijų pro­gramos.

Tarptautinė patirtis – šiuolaikinio studento būtinybė

„Vienokia ar kitokia tarptautinė patirtis studijuojant šiais laikais – jau būtinybė“, – pabrėžia Šiau­lių universiteto Tarptautinių programų ir ry­šių tarnybos direktorė Regina Karvelienė.

Nemažai pasaulinės mokslinės patirties universiteto studentai gali pasisemti ir pačioje aukš­to­joje mokykloje: universitetas bendradarbiauja su Eu­ropos, Pietų Korėjos, Tai­va­nio, Ja­po­nijos, JAV ir kitų vals­tybių aukštosiomis mo­­kyk­lomis. Pvz., JAV universitetų (Ne­­­bras­­kos uni­ver­siteto Oma­hoje, Ken­to valstybinio universi­teto ir kitų) dėstytojai nuo­­toliniu būdu Šiaulių universiteto studen­tams skaito virtualius kursus. Įdomios tarptautinės pa­tirties į uni­versitetą at­veža gausus už­sienio lektorių būrys. Bet ko­­kios srities užsienio mokslininkų paskaitos prieinamos visiems universiteto studentams.

Tačiau bene entuziastingiausiai Šiaulių universiteto jaunimas dalyvauja „Erasmus+“ mai­nų programoje, kuri čia vykdoma jau 17 metų. Pagal šią programą mokytis užsienio šalies universitetuose ir atlikti tarptautinę praktiką jaunimas gali nuo pusės iki vienų metų.

Platus Šiaulių universiteto užsienio part­nerių tinklas aprėpia visą Europą.

ŠU Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba padeda studentams išvykti studijuoti ir atlikti tarptautinę praktiką pasirinktoje šalyje: koordinuoja, rūpinasi studentų saugumu ir studijų ko­kybe užsienio šalyse. Per metus į studijas ir prak­tiką užsienyje išsiunčiama apie 100 universiteto studentų. Platus Šiaulių universiteto užsienio part­nerių tinklas aprėpia visą Europą, taip pat  JAV, Kanados, Kolumbijos, Brazilijos, Čilės, Gru­­zijos, P. Korėjos,  Japonijos, Taivanio, Indijos, Šri Lankos, Kazachstano, Rusijos, Bal­tarusijos, Uk­rai­nos valstybes.

„Sugrįžusius studentus visada kviečiame pa­sidalyti įgyta patirtimi su kolegomis, ir jie mielai tai daro: skleidžia ne tik gerąją patirtį, bet ir ži­nią, kad išvykti stažuotės, praktikos – ne tik ne­baisu, bet ir naudinga: toji patirtis gali tapti kertine būsimai karjerai ir įsimintiniausiu viso gy­venimo įvykiu“, – pasakoja R.Karvelienė.

Esame tam, kad drauge kurtume idė­jas, skleistume ir įprasmintume žinias.

Tarnybos direktorė pastebi, kad sugrįžę po mainų programos jaunuoliai išlaisvėja, tampa drąsesni, atviresni, la­biau pasitiki savimi, yra im­lesni naujovėms, ne­bebijo rizikuoti, o jų užsie­ny­je įgyta patirtis verčia pasitempti Šiaulių univer­siteto dėstytojus. Guvius, drąsiai naujoves pri­imančius jaunus žmo­nes, turinčius tarptautinės patirties, labiau ver­tina ir darbdaviai.

Tad šį pavasarį atsinaujinęs, didmiesčiams ge­riausias savo studijų programas siūlyti ketinantis Šiaulių universitetas dar kartą įtvirtina sa­vo šūkį: „Esame tam, kad drauge kurtume idė­jas, skleistume ir įprasmintume žinias“.

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...