2015 Gruodžio 08

Kodėl pusės tūkstančio metų senumo CV neužleidžia vietos „LinkedIn“?

veidas.lt

ŠMPF

Ar kada pagalvojote, nuo ko prasidėjo jūsų karjera ir kaip atsidūrėte dabar užimamoje pozicijoje? Greičiausiai nuo savo įgūdžių, kompetencijų ir patirčių sudėliojimo į gana paprastą, tačiau išties reikš­min­gą ir personalo atrankos specialistams darbą palengvinančią formą – gyvenimo aprašymą, arba CV.

Aleksandras Lapė

CV  egzistuoja jau daugiau nei penkis šimtus metų, tačiau atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio paprastas popieriaus lapas ar elektro­ninė jo versija lieka vis dar nepakeičia­mas darbuotojų ieškantiems darbdaviams ir save pristatyti norintiems kandi­datams.

Socialiniai tinklai – tik papildoma priemonė

Švietimo mainų paramos fondas, įgy­vendindamas „Europass“ projektą, at­liko tyrimą, kuris parodė, kad šiek tiek ma­žiau nei penktadalis darbdavių Lie­tuvoje darbuotojų ieško per socialinius tinklus – „LinkedIn“ ar „Facebook“, o po­ten­cia­laus darbuotojo profilį šiuose tinkluose po CV peržiūros patikrina tik ke­turi iš de­šimties darbdavių. Reikia pa­brėžti, kad įmonės, darbuotojų paieškai pasitelkiančios socialinius tinklus, labiau naudoja juos informacijai apie laisvas pozicijas paskelbti, o ne asmenų atrankai ir įvertinimui.

Tradicine forma pateikta informacija apie asmens išsilavinimą, profesinę pa­tirtį ir specifinius jo gebėjimus daugeliui darb­davių tebėra suprantamesnis ir pa­­to­ges­nis būdas įvertinti potencialų dar­­buo­toją pirminiuose atrankos etapuo­se, kai kandidatų yra daugiausia. Gy­­venimo aprašymai dažniausiai yra ku­riami ar ko­re­guo­jami atsižvelgiant į kon­krečias po­zicijas, o „LinkedIn“ anketose paprastai su­­­dedama visa įmanoma informacija. Ji daž­­niausiai nėra pritaikyta kon­kre­čiam darbdaviui. Dėl to socialiniai tinklai dau­giausia naudojami tik kaip papildoma priemonė kandidatui įvertinti.

Palyginti daug ir skirtingų CV – sudėtinga

Atliktas tyrimas atskleidė tris pagrindines prob­­­lemas, su kuriomis susiduria personalo spe­­­­­­­cialistai. Visų pirma iš daugybės gaunamų CV darb­­daviams sudėtinga atsirinkti tinkamiausius kan­didatus, o jų peržiūra ir palyginimas už­ima daug laiko. Kita problema – gaunama ne­mažai darb­daviui neaktualių CV, kurie neatitinka darbo skelbime nurodytų reikalavimų. Trečia – gaunama neinformatyvių CV, pagal kuriuos darbdaviams sunku objektyviai įvertinti kandidatus.

Švietimo mainų paramos fondo projektų ko­­ordinatorės Sigitos Remeikienės įsitikinimu, šian­dien, socialinių tinklų ir elektroninių paslaugų amžiuje, įprastas CV tikrai nepraranda savo aktualumo.

Paiešką palengvina standartizuotos CV platformos

„Skiriasi gaunamų CV struktūra, informacijos išdėstymo būdai, o darbuotojams aktualios in­for­macijos apie asmenį dažnai tenka ieškoti net tarp 3–4 lapų. Be to, tam tikros informacijos vie­­­­ni kandidatai visai nepateikia, kiti surašo daug per­teklinių faktų. Šiai problemai spręsti bu­vo sukurta nemažai standartizuotų CV for­mų. Tik bėda, kad jei kandidatai nėra darb­­davio pra­šomi naudoti vieną iš jų, skirtingų formatų gausa išlieka“, – sako S.Re­mei­kie­nė.

Europoje viena plačiausiai naudojamų ir pripažįstamų formų yra daugeliui girdė­­tas „Europass“ CV. Tyrimas parodė, kad šią formą žino beveik 90 proc. darb­da­­vių. Daugiau nei trečdalis darbda­vių at­­­­skleidė, kad nuo 10 iki 30 proc. visų gau­­namų CV sudaro būtent šis formatas.

Pagrindiniai darbdavių įvardijami to­kio CV privalumai kaip tik ir susiję su ga­li­my­be lengviau palyginti tokiu pat principu struk­tūruotą ir susistemintą informaciją.

Socialiniai tinklai – per daug komplikuoti

„Tarp pagrindinių netinkamo CV bruo­­­­žų personalo specialistai įvardija ja­me pateiktą neišsamią informaciją, ne­­­tvar­kingą CV išvaizdą ir netinkamą gy­ve­nimo aprašymo formatą. Stan­dar­ti­­zuo­tos CV formos gali leisti išvengti vi­sų šių trū­kumų, tad jų naudojimu turėtų būti su­interesuoti ir patys darbo ieškantys as­menys“, – įsitikinusi S.Re­mei­kie­nė.

Iki 2015 m. visoje Europoje buvo su­­kurta 60 mln. „Europass“ CV, dar dau­­giau nei 45 mln. šio formato šablonų buvo par­­sisiųsta užpildyti ne interne­te. Paly­gi­ni­mui, „LinkedIn“ vartotojų skai­­čius Eu­ro­poje siekia daugiau nei 96 mln. Vis dėl­to nepamirškime, kad minėtu socialiniu tinklu naudojamasi daug plačiau nei vien tik darbo pa­ieškoms. Taigi šiuo atžvilgiu visoje ES galiojantį CV formatą galima laikyti gana paplitusiu. Be to, nemažai specialistų turbūt naudoja abi šias prie­mones savo kompetencijoms įvardyti. Juo­lab kad informaciją iš „Lin­ked­In“ į „Eu­ro­pass“ CV galima perkelti vienu mygtuko pa­spaudimu ir toliau pagal poreikius ją ko­reguoti dokumente.

Turbūt nesuklysime teigdami, kad gero specia­listo paieškos gali būti gana komplikuotas ir il­gas procesas, todėl įmonėms itin svarbu kiekvie­­ną darbuotojo atrankos etapą padaryti kuo sklan­desnį ir paprastesnį. Kol kas tai geriausiai padaryti leidžia ne specializuoti socialiniai tinklai, o tvarkingas ir pagal darbdavio poreikius pritaikytas gyvenimo aprašymas. Būtent paprastumo iš trūksta interneto platformoms.

Užs. Nr. VPL1024

 

Daugiau šia tema:
Skelbimas

Komentuoti

Žurnalas "Veidas"

Pirk šį numerį PDF

"Veido" reitingai

Gimnazijų reitingas 2016
Pirk šį straipsnį PDF
Skelbimas

VEIDAS.LT klausimas

  • Ar išorės agresijos atveju šiuo metu Lietuvos piliečių pasipriešinimas galėtų būti toks efektyvus kaip 1991 m. sausio 13 d.?

    Apklausos rezultatai

    Loading ... Loading ...