- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

Kodėl pusės tūkstančio metų senumo CV neužleidžia vietos „LinkedIn“?

Autorius: veidas.lt | 2015 12 08 @ 07:26 | Karjera | No Comments

ŠMPF

Ar kada pagalvojote, nuo ko prasidėjo jūsų karjera ir kaip atsidūrėte dabar užimamoje pozicijoje? Greičiausiai nuo savo įgūdžių, kompetencijų ir patirčių sudėliojimo į gana paprastą, tačiau išties reikš­min­gą ir personalo atrankos specialistams darbą palengvinančią formą – gyvenimo aprašymą, arba CV.

Aleksandras Lapė

CV  egzistuoja jau daugiau nei penkis šimtus metų, tačiau atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio paprastas popieriaus lapas ar elektro­ninė jo versija lieka vis dar nepakeičia­mas darbuotojų ieškantiems darbdaviams ir save pristatyti norintiems kandi­datams.

Socialiniai tinklai – tik papildoma priemonė

Švietimo mainų paramos fondas, įgy­vendindamas „Europass“ projektą, at­liko tyrimą, kuris parodė, kad šiek tiek ma­žiau nei penktadalis darbdavių Lie­tuvoje darbuotojų ieško per socialinius tinklus – „LinkedIn“ ar „Facebook“, o po­ten­cia­laus darbuotojo profilį šiuose tinkluose po CV peržiūros patikrina tik ke­turi iš de­šimties darbdavių. Reikia pa­brėžti, kad įmonės, darbuotojų paieškai pasitelkiančios socialinius tinklus, labiau naudoja juos informacijai apie laisvas pozicijas paskelbti, o ne asmenų atrankai ir įvertinimui.

Tradicine forma pateikta informacija apie asmens išsilavinimą, profesinę pa­tirtį ir specifinius jo gebėjimus daugeliui darb­davių tebėra suprantamesnis ir pa­­to­ges­nis būdas įvertinti potencialų dar­­buo­toją pirminiuose atrankos etapuo­se, kai kandidatų yra daugiausia. Gy­­venimo aprašymai dažniausiai yra ku­riami ar ko­re­guo­jami atsižvelgiant į kon­krečias po­zicijas, o „LinkedIn“ anketose paprastai su­­­dedama visa įmanoma informacija. Ji daž­­niausiai nėra pritaikyta kon­kre­čiam darbdaviui. Dėl to socialiniai tinklai dau­giausia naudojami tik kaip papildoma priemonė kandidatui įvertinti.

Palyginti daug ir skirtingų CV – sudėtinga

Atliktas tyrimas atskleidė tris pagrindines prob­­­lemas, su kuriomis susiduria personalo spe­­­­­­­cialistai. Visų pirma iš daugybės gaunamų CV darb­­daviams sudėtinga atsirinkti tinkamiausius kan­didatus, o jų peržiūra ir palyginimas už­ima daug laiko. Kita problema – gaunama ne­mažai darb­daviui neaktualių CV, kurie neatitinka darbo skelbime nurodytų reikalavimų. Trečia – gaunama neinformatyvių CV, pagal kuriuos darbdaviams sunku objektyviai įvertinti kandidatus.

Švietimo mainų paramos fondo projektų ko­­ordinatorės Sigitos Remeikienės įsitikinimu, šian­dien, socialinių tinklų ir elektroninių paslaugų amžiuje, įprastas CV tikrai nepraranda savo aktualumo.

Paiešką palengvina standartizuotos CV platformos

„Skiriasi gaunamų CV struktūra, informacijos išdėstymo būdai, o darbuotojams aktualios in­for­macijos apie asmenį dažnai tenka ieškoti net tarp 3–4 lapų. Be to, tam tikros informacijos vie­­­­ni kandidatai visai nepateikia, kiti surašo daug per­teklinių faktų. Šiai problemai spręsti bu­vo sukurta nemažai standartizuotų CV for­mų. Tik bėda, kad jei kandidatai nėra darb­­davio pra­šomi naudoti vieną iš jų, skirtingų formatų gausa išlieka“, – sako S.Re­mei­kie­nė.

Europoje viena plačiausiai naudojamų ir pripažįstamų formų yra daugeliui girdė­­tas „Europass“ CV. Tyrimas parodė, kad šią formą žino beveik 90 proc. darb­da­­vių. Daugiau nei trečdalis darbda­vių at­­­­skleidė, kad nuo 10 iki 30 proc. visų gau­­namų CV sudaro būtent šis formatas.

Pagrindiniai darbdavių įvardijami to­kio CV privalumai kaip tik ir susiję su ga­li­my­be lengviau palyginti tokiu pat principu struk­tūruotą ir susistemintą informaciją.

Socialiniai tinklai – per daug komplikuoti

„Tarp pagrindinių netinkamo CV bruo­­­­žų personalo specialistai įvardija ja­me pateiktą neišsamią informaciją, ne­­­tvar­kingą CV išvaizdą ir netinkamą gy­ve­nimo aprašymo formatą. Stan­dar­ti­­zuo­tos CV formos gali leisti išvengti vi­sų šių trū­kumų, tad jų naudojimu turėtų būti su­interesuoti ir patys darbo ieškantys as­menys“, – įsitikinusi S.Re­mei­kie­nė.

Iki 2015 m. visoje Europoje buvo su­­kurta 60 mln. „Europass“ CV, dar dau­­giau nei 45 mln. šio formato šablonų buvo par­­sisiųsta užpildyti ne interne­te. Paly­gi­ni­mui, „LinkedIn“ vartotojų skai­­čius Eu­ro­poje siekia daugiau nei 96 mln. Vis dėl­to nepamirškime, kad minėtu socialiniu tinklu naudojamasi daug plačiau nei vien tik darbo pa­ieškoms. Taigi šiuo atžvilgiu visoje ES galiojantį CV formatą galima laikyti gana paplitusiu. Be to, nemažai specialistų turbūt naudoja abi šias prie­mones savo kompetencijoms įvardyti. Juo­lab kad informaciją iš „Lin­ked­In“ į „Eu­ro­pass“ CV galima perkelti vienu mygtuko pa­spaudimu ir toliau pagal poreikius ją ko­reguoti dokumente.

Turbūt nesuklysime teigdami, kad gero specia­listo paieškos gali būti gana komplikuotas ir il­gas procesas, todėl įmonėms itin svarbu kiekvie­­ną darbuotojo atrankos etapą padaryti kuo sklan­desnį ir paprastesnį. Kol kas tai geriausiai padaryti leidžia ne specializuoti socialiniai tinklai, o tvarkingas ir pagal darbdavio poreikius pritaikytas gyvenimo aprašymas. Būtent paprastumo iš trūksta interneto platformoms.

Užs. Nr. VPL1024

 

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/kodel-puses-tukstancio-metu-senumo-cv-neuzleidzia-vietos-%e2%80%9elinkedin%e2%80%9c-pr

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.